Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност

О Б Я В А

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОБЯВЯВА

 

На основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 64, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 41, ал. 1 и чл. 56а-56д от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение № 828 от 06.12.2018 г. на Столичния общински съвет:

 

І. Конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД - общинско лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност:

 

При следните условия:

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 

Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да притежават висше образование и имат най-малко пет години трудов и/или осигурителен стаж.

1.2. Да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение за което се кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение/регистрационен номер/, в което се посочват името на подателя, датата и часа на подаването му.

Пликът съдържа следните документи:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;

4. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Декларация, относно обстоятелствата по чл.41, ал.2 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

 

ІV. Кандидатите подават документи за длъжността контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД, като посочва същото в заявлението си.

V. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане контрола на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 41, ал.2  от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 21.02.2019 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 21.02.2019 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 22.02.2019 година от 10.00 ч. в Столична община, ет. 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

 

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981-10-39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община.

 

Председател на СОС:

Елен Герджиков


Декларация