Новини

Обратно Конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД и Втора САГБАЛ "Шейново“ ЕАД

На основание чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 45, ал. 1 и чл. 46-57 от Наредбата за общинските лечебни заведения, и на основание Решение №202 от 06.04.2017г. и Решение № 381 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет.

І. Конкурс за избор на изпълнителни директори на следните лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества:


1. Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД;
2. „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД;

 

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.


ІІІ. Необходими документи:

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
Плик № 2 съдържа разработка – „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.
Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.


1. Плик №1 съдържа следните документи:

1.1. Заявление;
1.2. Автобиография;
1.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина или икономика;
1.4. Нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;
1.5. Нотариално заверено копие от документа за призната специалност - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление
1.6. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
1.7. Свидетелство за съдимост;
1.8. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – приложимо за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
1.9. Декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.


2. Плик №2 за всички кандидати съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”.

Допълнителни въпроси по темата:

- Източници на финансиране на лечебното заведение;
- Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 31.07.2017 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 31.07.2017 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 31.07.2017 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 01.08.2017 година от 10.00 ч. в Столична община, ет. 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

 Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981-10-39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

       
Председател на СОС:
Елен Герджиков

 

Декларация