Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества

 

О Б Я В А

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОБЯВЯВА

 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 17, ал. 2, чл. 62, ал. 7, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1, т. 21, чл. 44, ал. 1, чл.  45, ал. 1 и чл. 46-56 от Наредбата за общинските лечебни заведения, както и на основание Решение № 231 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.

 

І. Конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества, както следва:

1. „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

2. „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;

3. „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;

4. „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

При следните условия:

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно дентален лекар, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

Плик № 2 съдържа разработка – „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение за което се кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. Заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Плик №1 съдържа следните документи:

1.1. Заявление;

1.2. Автобиография;

1.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина или икономика;

1.4. Нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;

1.5. Нотариално заверено копие от документа за призната специалност - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление

1.6. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

1.7. Свидетелство за съдимост;

1.8. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – приложимо за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

1.9. Декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.

Плик №2 съдържа писмена разработка на „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 06.06.2019 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 06.06.2019 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 06.06.2019 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 07.06.2019 година от 10.00 ч. в Столична община, ет. 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981-10-39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

                                                    

                                                                                                Председател на СОС:

                                                                                                                                 Елен Герджиков