Новини

Обратно Столичен общински съвет обявява публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД

 

ОБЯВА

Столичният общински съвет

в изпълнение на Решение № 278 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. на СОС обявява публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Пълнолетен, не страда от психически заболявания, български гражданин, с високи морални качества, който се ползва с добро име в обществото;
1.2. Неосъждан и без висящи наказателни производства;
1.3. Има завършено висше образование, с минимална образователна степен магистър;
1.4. Да има минимум 5 години трудов стаж.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление, свободен текст;
2.2. Автобиография;
2.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
2.4. Документ/и за трудов стаж;
2.5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.6. Свидетелство за съдимост;
2.7. Служебна бележка за липса на висящи наказателни производства;
2.8. Концепция за дейността като обществен посредник – до 5 (пет) стандартни печатни страници;
2.9. Други документи по преценка на кандидата, установяващи високи морални качества и добро име в обществото.

Кандидатите подават необходимите документи в срок от 30 (тридесет дни) от настоящото обявяване в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дейността, за която той кандидатства.