Новини

Обратно Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

 

 


Кандидати, ДОПУСНАТИ до устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Житница“ № 21, след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 545, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 28 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г. по Доклад № СОА20-ВК66-9282/04.11.2020 г.:
1. Илия Гътовски
2. Николай Найденов
3. Елена Симеонова
4. Йовелина Тихова
5. Любомир Ковачев
6. Слав Монов
7. Валентина Янкова
8. Красимира Михайлова.

Устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с допуснатите кандидати, ще се проведе на 15.02.2021 г. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, Зала № 5, от 10:00 ч. 

НЕДОПУСНАТИ до устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 545, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г. по Доклад № СОА20-ВК66-9282/04.11.2020 г.:
1. Григор Григоров
2. Димитър Тарлев
3. Пламен Каликин
4. Филип Йорданов
5. Веселин Порязов.