Новини

Обратно Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2017 г.

Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2017 г.

Обща информация за дейността

Общественият посредник на Столична община е създаден с решение на Столичния общински съвет от 23 май 2001 г. Институцията започва дейността си през март 2002 г. Първият обществен посредник работи до края на 2003 г. През юли 2004 г. Столичният общински съвет приема действащия към момента Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, в съответствие с влезлите в сила през октомври 2003 г. промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В Правилника са регламентирани подробно правомощията на обществения посредник, а документът е изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).

Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса. етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания. В работата си той се ръководи от принципите на законност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност, толерантност.

Към пълния текст на Годишния отчет >>>

Годишният отчет е публикуван съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.