Новини

Обратно Доклад относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд на основание чл. 68а, ал. З от Закона за съдебната власт


С Решение № 139 по Протокол № 30/18.03.2021 г. Столичният общински съвет избра комисия със задача да организира и проведе процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2021 – 2025 г., спазвайки изискванията по чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в т.ч. да изслуша кандидатите съгласно чл. 68а, ал. 1 от ЗСВ. В изпълнение на разпоредбата на чл. 68а, ал. З от ЗСВ комисията внася настоящия ДОКЛАД, описващ протичането на изслушването и съдържащ списък с предложените от комисията кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.