Новини

Обратно Доклад на водеща комисия от ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на становище и проект за решение за провеждане на местен референдум на територията на Столична община

Доклад на водеща комисия от ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно: Приемане на становище и проект за решение по доклад COA18-ВК66-7397/08.10.2018 г. на група общински съветници, съдържащ предложение за провеждане на местен референдум на територията на Столична община с въпроси:

1. Съгласни ли сте СО да изразходи 157 млн. евро, от които 67 млн. лв. заем за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF/отпадъци?

2. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи в центъра на София, район „Сердика“, бул. „История Славянобългарска“, на територията на ТЕЦ-София?

3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи до завода за механично биологично третиране на отпадъците в местността „Садината“ до село Яна?“