Новини

Обратно Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества

 Публикувано на: 17.05.2023 г.

​​​​

Списък на допуснати и недопуснати кандидати в
конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества, съгласно Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

I.    Допускат се до устната част в конкурса следните кандидати:
1.    Ц. Димитров – вх. № СОА23-МЦ29-114/16.02.2023 г.
2.    Р. Велев – вх. № СОА23-ГР94-855/22.02.2023 г.
3.    Е. Деянова – вх. № СОА23-ГР94-867/22.02.2023 г.
4.    Б. Петров – вх. № СОА23-ГР94-977/28.03.2023 г.
5.    С. Узунов – с вх. № СОА23-ГР94-1006/01.03.2023 г.
6.    Р. Георгиева – вх. № СОА23-ГР94-1022/01.03.2023 г.
7.    Д. Шиклева – вх. № СОА23-ГР94-1029/01.03.2023 г.
8.    К. Маленов – вх. № СОА23-ГР94-1049/02.03.2023 г.
9.    Т. Андреева – вх. № СОА23-ГР94-1070/08.03.2023 г.
10.    Г. Коларова – вх. № СОА23-ГР94-1073/06.03.2023 г.
11.    А. Иванов – вх. № СОА23-ГР94-1080/06.03.2023 г.
12.    М. Панова – вх. № СОА23-ГР94-1119/07.03.2023 г.
13.    П. Димов – вх. № СОА23-ГР94-1128/07.03.2023 г.
14.    Т. Попмарков – вх. № СОА23-ГР94-1132/08.03.2023 г.
15.    И. Генов – вх. № СОА23-ГР94-817/21.02.2023 г.
16.    Г. Хорозов – вх. № СОА23-ГР94-934/24.02.2023 г.
17.    А. Петрова-Перчева – вх. № СОА23-ГР94-986/28.02.2023 г.
18.    А. Оскар – вх. № СОА23-ГР94-992/28.02.2023 г.
19.    Д. Русенов – вх. № СОА23-ГР94-1017/01.03.2023 г.
20.    К. Пандев – вх. №  СОА23-ГР94-1058/02.03.2023 г.
21.    С. Кондева – вх. № СОА23-ГР94-1100/06.03.2023 г.
22.    Д. Димитрова –вх. № СОА23-ГР94-1121/07.03.2023 г.
23.    Н. Ценков – вх. № СОА23-ГР94-1159/08.03.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1.  Н. Димов – вх. № СОА23-ГР94-1114/07.03.2023 г. – непредставяне на бизнес програмата в определените от комисията срокове.
Допуснатите кандидати от точка 1. до точка 14. следва да се явят на 18.05.2023 г. от 09:30 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33 – Зала № 1, за провеждане на устната част от конкурса.
Допуснатите кандидати от точка 14. до точка 23. следва да се явят на 19.05.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33 – Зала № 1, за провеждане на устната част от конкурса.

 


Публикувано на: 23.03.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества, съгласно Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:
1.
Ц. Димитров – вх. № СОА23-МЦ29-114/16.02.2023 г.
2.
И. Генов – вх. № СОА23-ГР94-817/21.02.2023 г.
3.
Р. Велев – вх. № СОА23-ГР94-855/22.02.2023 г.
4. Е. Дернова – вх. № СОА23-ГР94-867/22.02.2023 г.
5. Г. Хорозов – вх. № СОА23-ГР94-930/24.02.2023 г., вх. № СОА23-ГР94-931/24.02.2023 г., вх. № СОА23-ГР94-932/24.02.2023 г., вх. № СОА23-ГР94-933/24.02.2023 г., вх. № СОА23-ГР94-935/24.02.2023 г. и вх. № СОА23-ГР94-936/24.02.2023 г.
6. Б. Петров – вх. № СОА23-ГР94-977/28.03.2023 г.
7. А. Петрова-Перчева – вх. № СОА23-ГР94-986/28.02.2023 г.
8. А. Оскар – вх. № СОА23-ГР94-990/28.02.2023 г. и вх. № СОА23-ГР94-992/28.02.2023 г.
9. С. Узунов – с вх. № СОА23-ГР94-1006/01.03.2023 г.
10. Д. Русенов – вх. № СОА23-ГР94-1017/01.03.2023 г.
11. Р. Георгиева – вх. № СОА23-ГР94-1022/01.03.2023 г.
12. Д. Шиклева – вх. № СОА23-ГР94-1029/01.03.2023 г.
13. К. Маленов – вх. № СОА23-ГР94-1049/02.03.2023 г.
14. К. Пандев – вх. №  СОА23-ГР94-1058/02.03.2023 г.
15. Т. Андреева – вх. № СОА23-ГР94-1070/08.03.2023 г.
16. Г. Коларова – вх. № СОА23-ГР94-1073/06.03.2023 г.
17. А. Иванов – вх. № СОА23-ГР94-1080/06.03.2023 г.
18. А. Славова – вх. № СОА23-ГР94-1097/06.03.2023 г.
19. С. Кондева – вх. № СОА23-ГР94-1100/06.03.2023 г.
20. Н. Димов – вх. № СОА23-ГР94-1114/07.03.2023 г.
21. М. Панова – вх. № СОА23-ГР94-1119/07.03.2023 г.
22. Д. Димитрова – вх. № СОА23-ГР94-1121/07.03.2023 г. и вх. № СОА23-ГР94-1122/07.03.2023 г.
23. П. Димов – вх. № СОА23-ГР94-1128/07.03.2023 г.
24. Т. Попмарков – вх. № СОА23-ГР94-1132/08.03.2023 г.
25. Н. Ценков – вх. № СОА23-ГР94-1158/08.03.2023 г. и вх. № СОА23-ГР94-1159/08.03.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят бизнес програмата (24.03.2023 г. – 06.04.2023 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества, съгласно Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет, както и по електронен път на електронна поща: o.lyutakov@sofia.bg или g.georgiev@sofia.bg

Препоръчителен обем на бизнес програмата е, както следва:

- За изпълнителен директор до 35 печатни страници;

- За член на Съвета на директорите до 20 печатни страници.

Допуснатите кандидати е препоръчително да подготвят презентация на бизнес програмата си в обем до 10 слайда.

 


 

П У Б Л И Ч Н А  П О К А Н А

за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 221, т. 1 и т. 4 от Търговския закон,  чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения, както и на основание Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

ОБЯВЯВА:


I. Конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община, както следва:
1. Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД;
2. Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;
3. Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;
4. Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина– София“ ЕАД;
5. Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД;
6. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД.

II. Условия за допустимост на кандидатите:
1. До участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения за болнична помощ се допускат лица, които:
1.1. са български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. имат образователно-квалификационна степен "магистър по медицина" с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или "магистър по икономика и управление" с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт – за изпълнителен член на Съвета на директорите и завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока за член на съвета на директорите;
1.3. имат най-малко 5 години професионален опит;
1.4. не е поставен под запрещение;
1.5. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
1.6. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
1.7. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.8. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.9. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
1.10. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
1.11. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
1.12. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
1.13. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
1.14. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
1.15. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за контрольора и членовете на Съветите на директорите, които не са изпълнителни членове;
1.16. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
2. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения – Приложение № 2;
3. Автобиография;
4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност:
а. За изпълнителен член на Съвета на директорите, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
b. За член на Съвета на директорите се изисква завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока.
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит).

IV. Документите по т. II се приемат в срок от 1 (един) месец от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 до 19:30 ч. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения еднолични акционерни дружества - …………………………………………….ЕАД (посочва се конкретното лечебно заведение)“. На плика се отбелязват името на кандидата, email и телефон за връзка.

V. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати, като определя срок от 14 календарни дни за представяне на бизнес програма от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на уведомяването им.

VI. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя Шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит и Деветмесечния междинен финансов отчет, последния Годишен финансов отчет, Доклада на регистрирания одитор и Годишния доклад за дейността на дружеството.

VII. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

VIII. Критерии за подбор и методика за оценка:
1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ до много подходящ) на бизнес програмата/плана на кандидата в съответствие със следните показатели:
1.1. Ясна бизнес стратегия – оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;
1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея – оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;
1.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;
1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;
1.5. Съответствие на разработения план/програма с обективното състояние на лечебното заведение – доколко ясно е описана спецификата на лечебното заведение, както и отделните му сегменти и конкурентна среда, описание на общия обем на предлаганата от лечебното заведение медицинска дейност;
1.6. Планиран ефект – оценява се доколко в плана са включени мерки и очаквания за развитие на лечебното заведение.
2. Познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея.
3. Професионален опит на кандидата.
4. Образователен ценз.
5. Опит в управлението.
6. Комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

IX. Начин за комуникация с Комисията за номиниране:

Огнян Лютаков – 02/981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

Георги Георгиев – 02/981-10-39, e-mail: g.georgiev@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения

Заявление за участие в обявената конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на общински лечебни заведения – еднолични акционерни дружества