Обратно Заседание № 5 от 26.03.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 26.03.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-761/28.01.2024 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024 г.

Доп. информация вх. № СОА24-ВК66-2334/18.03.2024 г. от Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО.

Доп. информация вх. № СОА24-ВК66-2505/21.03.2024 г. от Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2333/18.03.2024 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за бюджет на Столична община за 2024 г.

И. Таков, В. Григорова, Д. тонова, И. Пешев, И. Виделов, Н. Велчев, Е. Савов, С. Младенов, В. Тодоров- общински съветници от МК „БСП за България“ в СОС

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1563/21.02.2024 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2024 г.

Допълване на проекта за програма вх. № СОА24-ВК66-2049/08.03.2024 г.

Допълване на проект за програма вх. СОА24-ВК66-1563/2/11.03.2024 г. от район „Сердика“

Допълване на проекта за програма вх. № СОА24-ВК66-1563/3/11.03.2024 г. от район „Овча купел“

Предложение за нов проект за решение и коригирана Програма вх. № СОА24-ВК66-1563/6/25.03.2024 г. 

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-57/2/21.07.2024 г. относно приходи от предаване за рециклиране на отпадъци във вид на скрап, получени от стари отоплителни устройства, образувани от домакинства, участвали по проект № BG16M1ОP002-5.003.0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи".

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2512/21.03.2024 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2024 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г.

Цветомир Петров – председател на СОС

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2413/20.03.2024 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение "Безрискова обработка на биоотпадъци и утайки от отпадъчни води за производство на хранителни вещества" с акроним: RIFRESS-PRO за кандидатстване за финансиране по Втора покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег "Дунавски регион" 2021-2027

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“ и Никола Барбутов - - зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2416/20.03.2024 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи - частна общинска собственост на общинско дружество "Софекострой" ЕАД.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА22-РИ95-35/6/14.03.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация на м. "к-с Ботевградско шосе", кв. 148, УПИ ІІ-"за парк", УПИ ІІІ-"за общежитие", УПИ V-"за стадион "Левски", закрити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване" за създаване на нов УПИ ІІ-"за парк и параклис" и изменение на улична регулация между о.т.257-о.т. 56,

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4224/3/18.03.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на външен водопровод от „Рилски водопровод“ до ПИ с идентификатор 04234.6066.434 и трасе на отводнителна тръба от ПИ с идентификатор 04234.6066.434 до ПИ с идентификатор 04234.6066.305, с. Бистрица, район „Панчарево“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Информация с вх. № СОА24-ТД26-1584/1/06.02.2024 г. относно изпълнение на чл. 8, ал. 1, т. 28 от договор на Столична община.

/отложена от предходното заседание/

Георги Славчев – Прокурист, Екобулпак България АД

Разни.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2601/25.03.2024 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2024 г.

Иван Матов – зам.-кмет на СО

 

Видео излъчване 

Протокол