Обратно Заседание № 10 от 14.05.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 14.05.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3506/19.04.2024 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещ- частна общинска собственост на общинско дружество „Софекострой“ ЕАД

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА18-ГР94-1253/4/16.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 76 до о.т. 77, м. „в.з. Бели брег“ и при о.т. 494, м. „гр. Банкя – кв. 133, 134 и 135“, заличаване на о.т. 77 за създаване на нова улица по о.т. 76 –о.т. 494в (нова) – о.т. 494б (нова) – о.т. 494а (нова) , м. „в.з. Бели брег“, с цел регулационното обвързване на ул. „Слънчев бряг“ с ул. „Радово“ и обособяване на обръщало при о.т. 494 от м. „гр. Банкя – кв. 133, 134 и 135“, район „Банкя“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3594/23.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 12084.2719.110 по КККР, землище на с. Волуяк, за създаване на нов УПИ VII-110„жил. стр.“, кв. 61а, м. „Волуяк - гарата“ и план за улична регулация в участъка от о.т. 301е до нова о.т. 301ж, район „Връбница“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3596/23.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.8586.150 по КККР на район „Кремиковци“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на профила на улица от о.т.351-о.т.351а до о.т.352.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3598/23.04.2024 г. относно довършване на процедура по одобряване на план за застрояване (ПЗ) за УПИ V-301 и УПИ VI-285, кв. 22, м. „кв. Абдовица“, район „Искър“ ПИ с идентификатори 07106.1430.301 и 07106.1430.285 по КККР, представляващ неразделна част от цялостния план за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица“, одобрен с Решение № 15, по т. 15 от Протокол № 75/22.01.2015 г. на Столичния общински съвет.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3601/23.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 40436.5395.298 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кубратово за създаване на нов УПИ I-298-„за жилищно строителство“ от кв. 40, м. „с. Кубратово“ и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.204 – о.т.202(нова) – о.т.203(нова), м. „с. Кубратово”, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3604/23.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07140.8104.1007, 07140.8104.1009 и 07140.8104.996, кв. 45а, м. „Бухово“, район „Кремиковци” и план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т.335 до о.т.335а.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3635/24.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02659.2190.913, 02659.2190.914 и 02659.2190.915 по КККР, за създаване на нови УПИ XVI-914,915 „за ЖС“ и УПИ ХVII-913 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Градоман“, ИПУР между о.т. 35г и о.т. 35д и създаване на улица от о.т. 34ж до о.т. 86(нова), район „Банкя“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3641/24.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на уличната регулация на м. НПЗ „Илиянци - запад“ от о.т.87а до о.т. 87б и от о.т.87в до о.т. 87г и свързаното с това изменение на регулацията на контактен УПИ Х-834 „за производство, складове и КОО“ от кв. 8, м. НПЗ „Илиянци - запад“, изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ-52,53 от кв. 8 и на УПИ XІ-946,947, УПИ XІІ-729, УПИ XІІІ-799,952,953 от кв. 8а, м. НПЗ „Илиянци - запад“, район ,,Надежда”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад с вх. № СОА24-ВК66-3852/29.04.2024 г. относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за изграждане на ел. кабелно трасе CpH 20Kv от съществуваща въздушна линия CpH-20Kv (от съществуващ ВЕЛ в 20кV – „Растениевъдство“) до кв. 62, за ел. захранване на ПИ с идентификатор 44063.6213.95 по КККР, м. "Орлова Круша", с. Лозен, район „Панчарево“ СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4057/09.05.2024 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV от съществуващ ТП “БОЧП Кремиковци“, 20/0, 4кV, Д№ 32-438 до нов БМКТП в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.8229.954, 68134.8229.5001, м.68134.8229.5002 и 68134.8229.5003 по КККР на район „Кремиковци“ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3497/18.04.2024 г. относно осигуряване на функционален публичен достъп до чешмите на столицата.

Доп. Информация вх.№ СОА24-ВК66-3497/1/09.05.2024 г. относно нов проект за решение и КСС.

Цветелина Симеонова-Заркин, Бойко Димитров и Димитър Петров- общински съветници

Информация с вх. № СОА24-ВК08-3776/11.03.2024 г. относно експертна оценка на съществуваща дървесна растителност, във връзка с изместване на съществуващ трафопост в ж.к. „Иван Вазов“, бл. 23 за УПИ III-564, кв. 43, м. „Иван Вазов“.

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

Разни.

Видео излъчване

Протокол