Решение № 121 от 24.02.2011 година

За наименуване на безименни улици на територията на Район „Банкя”.


Решение № 122 от 24.02.2011 година

За потвърждаване на Решение № 695 / 29.10.2009 година на Столичен общински съвет по Протокол № 50, т. 37.


Решение № 123 от 24.02.2011 година

За сключване на споразумение между Столична община и "Карат-С" АД за разплащане на натрупани задължения.


Решение № 124 от 24.02.2011 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София”.


Решение № 125 от 17.03.2011 година

За одобряване на структура на общинска администрация в Столична община - Район "Люлин".


Решение № 126 от 17.03.2011 година

За спиране прилагането на точка II от Решение № 34 по Протокол № 82 от 27.01.2011 година на Столичен общински съвет.


Решение № 127 от 17.03.2011 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст върху общински недвижим имот, находящ се на първи (партерен) етаж, бул. „Данаил Николаев” № 8, бл. 3.


Решение № 128 от 17.03.2011 година

За промяна характера на собствеността на общински недвижим имот УПИ X-1200 - „за спорт и озеленяване”, от кв. 26, гр. Нови Искър, кв. Курило с площ от 3000 кв.м. Общинският имот е актуван с АОС № 2822 / 21.01.2010 г. на СО - Район "Нови Искър", вписан в том XXVI, № 16, вх. рег. № 10350, им. п. 91853, от публична в частна и откриване на процедура чрез публично оповестен търг на общински недвижим имот.


Решение № 129 от 17.03.2011 година

За увеличаване капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 130 от 17.03.2011 година

За увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 131 от 17.03.2011 година

За даване на съгласие на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД да сключи Споразумение и одобряване на текста на Сспоразумението.


Решение № 132 от 17.03.2011 година

За закупуване със собствени средства на ДМА – 1 (един) брой биохимичен анализатор и 1 (един) брой йонселективен анализатор за нуждите на „ДКЦ III – София” ЕООД.


Решение № 133 от 17.03.2011 година

За избор на контрольор на „ДКЦ XIV – София” ЕООД.


Решение № 134 от 17.03.2011 година

За даване на съгласие управителя на „Медицински център I – Банкя” ЕООД да проведе преговори с представители на „ЧЕЗ – България” за продажба на трафопост.


Решение № 135 от 17.03.2011 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 136 от 17.03.2011 година

За намаляване ка питала на „Спортна София – 2000” ЕАД.

Приложение


Решение № 137 от 17.03.2011 година

За даване на съгласие "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - София да сключи споразумение със „Софийска вода” АД и одобряване текста на Споразумението.

Приложение № 1


Решение № 138 от 17.03.2011 година

За увеличаване капитала на „Чистота – Искър” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 139 от 17.03.2011 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2010 г.

Приложения


Решение № 140 от 17.03.2011 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  закупуване на медицинско оборудване за дейности по асистирана репродукция в Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.