Решение № 21 от 13.01.2011 година

За прекратяване на договор за възлагане на управлението на „ДКЦ XIII - София” ЕООД и избор на нов управител.


Решение № 22 от 13.01.2011 година

За създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.


Решение № 23 от 13.01.2011 година

За даване на съгласие Народно читалище "Аура" да кандидатства с проект по програма "Красива България", Мярка 01 "Подобряване градската среда" за ремонт на киносалона в сградата на читалището, находяща се на бул. "Ал. Стамболийски" № 175, представляваща публична общинска собственост (Акт за публична общинска собственост № 716 / 27.06.2001 г. на Район "Възраждане") и за предоставяне на парични средства на Столична община за съфинансиране ремонта на обекта.


Решение № 24 от 13.01.2011 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, АОС № 7 / 28.11.1996 г. и представляващ I (първи) етаж от син корпус с площ 188 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I - ЕПУ - за образователна дейност.


Решение № 25 от 13.01.2011 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, АОС № 7 / 28.11.1996 г. и представляващ II (втори) и III (трети) етаж от син корпус с площ 620 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I - ЕПУ - за образователна дейност.


Решение № 26 от 13.01.2011 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 29, местност ”Връбница – II-ра част”, Район "Връбница", Столична община.


Решение № 27 от 13.01.2011 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Район „Нови Искър”.


Решение № 28 от 27.01.2011 година

За създаване на доброволно формирование за защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на Столична община.


Решение № 29 от 27.01.2011 година

За придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от недвижим имот, държавна собственост, попадаща в обхвата на регулационен план м. ”Парк Възраждане” – УПИ I - „за парк” в кв. 1Б, Район „Възраждане”.


Решение № 30 от 27.01.2011 година

За безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на Столична община на находища на минерална вода от държавата.


Решение № 31 от 27.01.2011 година

За даване на съглаасие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет. 


Решение № 32 от 27.01.2011 година

За промяна в характера на общинска собственост от публична в частна за имот на територията на Район „Илинден”.


Решение № 33 от 27.01.2011 година

За план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 година и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2011 година.


Решение № 34 от 27.01.2011 година

За отстраняване на явна техническа грешка в Решение № 706 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г. на Столичен общински съвет относно границите на зоните на територията на Столична община за определяне нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.


Решение № 35 от 27.01.2011 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД.


Решение № 36 от 27.01.2011 година

За кандидатстване на Столична община (СО) по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 година с проект: "Интегриран столичен градски транспорт" по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.5: "Системи за устойчив градски транспорт", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-02/2011 "Подкрепа за Интегриран градски транспорт в Столична община" и осигуряване на допълнително съфинансиране и сключване на заемни споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие.


Решение № 37 от 27.01.2011 година

За разкриване на пет нови социални услуги в общността като делегирани от държавата дейности при провеждане на конкурс за възлагането им на лицензирани доставчици.


Решение № 38 от 27.01.2011 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 39 от 27.01.2011 година

За закриване на Дом за деца „Христо Ботев”, делегирана от държавата дейност, находящ се в град София, кв. "Горна баня", ул. „Христо Стефчов” № 2, за отмяна на Решение № 29 на Столичния общински съвет по Протокол № 30 от 29.01.2009 година и разкриване на Център за обществена подкрепа "Бъдище" в град София, кв. "Горна баня", ул. „Христо Стефчов” № 2 като делегирана от държавата дейност.


Решение № 40 от 27.01.2011 година

За корекция на числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на дирекция „Социални дейности” при Столична община.