Решение № 1 от 13.01.2011 година

За кандидатстване на Столична община за финансиране от Световна банка чрез „Проект за социално включване” на Министерство на труда и социалната политика със следното проектно предложение: „Създаване на два общностни центъра за деца и родители в рискови групи на територията на Столична община”.


Решение № 2 от 13.01.2011 година

За одобряване на структурата на район „Връбница”, Столична община.


Решение № 3 от 13.01.2011 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.


Решение № 4 от 13.01.2011 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД и утвърждаване изменение в Устава на дружеството.


Решение № 5 от 13.01.2011 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на многофункционални спортни площадки с изкуствена настилка на територията на Район „Витоша”.


Решение № 6 от 13.01.2011 година

За приемане на Правилник за управление на околната среда в Столична община.


Решение № 7 от 13.01.2011 година

За приемане на годишни планове за дейности в Общинския горски фонд – за паша през 2011 година и за възпроизводство, добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив, добив на дървесина за огрев за задоволяване на местното население през 2012 година.


Решение № 8 от 13.01.2011 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 5,28 кв.м., в общински имот – УПИ III - ОЖС, квартал 230, местност ”Зона Б-19”, ул. „Позитано” № 152, Район „Възраждане”.


Решение № 9 от 13.01.2011 година

За проект на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ІІ, VІІ, Х, промяна на улица по о.т. 139 - 140а, кв. 32, м. ”Волуяк”, Район „Връбница”.


Решение № 10 от 13.01.2011 година

За приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ: ХХVІІ-2485; ХХVІІІ-2485; ХХІХ-2485; ХХХ-2485; ХХХІ-2485; ХХХІІ-2485; ХХХІІІ-2485; ХХХІV-2485; ХХХV-2485 и ХХХVІ-2485 и за създаване на задънена улица от о.т. 97а - о.т. 97б до о.т. 97в, кв. 7, м. в.з. ”Иваняне” - гр.Банкя, Район „Банкя”.


Решение № 11 от 13.01.2011 година

За приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв. 146, местност ”с.Лозен”, създаване на нови УПИ VІІІ-3374, ІХ-3375, Х-3376, създаване на задънена улица от о.т. 669 до о.т. 669в, Район „Панчарево”.


Решение № 12 от 13.01.2011 година

За приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VІІІ-311 и ІХ-312 и за създаване на задънена улица от о.т. 65л до о.т. 65п, кв. 14, м. в.з. ”Градоман” - Район „Банкя”.


Решение № 13 от 13.01.2011 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на разпределителни газопроводи от газопровода на с. Лозен и отклонения до консуматори през землищата на с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево до землището на с. Бистрица – І вариант, Район „Панчарево”.


Решение № 14 от 13.01.2011 година

За проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура за трасе и сервитут на кабел 20 kV, минаващ по горски път в землището на Курило от ж.р. № 20 до частен имот в м. ”Бранишки лозя”, землище "Курило", Район „Нови Искър”.


Решение № 15 от 13.01.2011 година

За проект на ПУП – изменение на плана за регулация на улица по о.т. 49 – о.т. 41, кв. 18, УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123, ХІV-122 и кв. 45, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124, м. "с. Световрачане", Район „Нови Искър”.


Решение № 16 от 13.01.2011 година

За проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. ”с.Долни Богров”, кв. 10, УПИ ХVІІ-181, ХХІ-181 и изменение на улична регулация по о.т. 55б - 59в, Район „Кремиковци”.


Решение № 17 от 13.01.2011 година

За промяна в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.


Решение № 18 от 13.01.2011 година

За избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мрамор.


Решение № 19 от 13.01.2011 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за корекции на формуляра за кандидатстване по Програмата, приоритети и разпределение на суми по тях, сесии за 2011 година.


Решение № 20 от 13.01.2011 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „В и К – София” ЕАД.