Решение № 739 от 28.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детско заведение с две градински и две яслени групи в УПИ XII-СО-251, кв. 58, м. „Бояна“, по плана на гр. София.

Приложение №1

Решение № 738 от 28.10.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.2045.3032, 68134.2045.1281, 68134.2045.3026, за създаване на нов УПИ XXI-1281, 3026, 3032 - за жс в кв. 7, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша, гр. София.

Решение № 737 от 28.10.2021 година

За прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Решение № 736 от 28.10.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (терен) - частна общинска собственост на територията на Район „Надежда“.

Решение № 735 от 28.10.2021 година

За даване на съгласие за премахване на съществуваща сграда и приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детска градина в УПИ II - за детска градина, кв. 13, м. НПЗ „Захарна фабрика“, по плана на гр. София, с адм. адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 6.

Приложение №1

Решение № 734 от 28.10.2021 година

За приемане на дарение под формата на предоставяне на труд и услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи на стойност 198 046.00 (сто деветдесет и осем хиляди и четиридесет и шест) лева без ДДС или 237 655.20 (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и пет лева и 20 стотинки) лева с ДДС от фирма „КрисНик КС” ЕООД в полза на спортното училище 57 СУ ,,Св. Наум Охридски”, Район „Красна поляна“, гр. София за подмяна на изкуствената тревна настилка на футболното игрище и възстановяване на осветлението на същото.

Решение № 733 от 28.10.2021 година

За изкупуване на имоти, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в трасето на улици в ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „Триадица“, София.

Решение № 732 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот - публична общинска собственост - Първа стоматологична поликлиника (Дентален център).

Решение № 731 от 28.10.2021 година

За провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа, съгласно одобрени план-схеми за „Южен парк - III част“ и градина „Буката“.

Решение № 730 от 28.10.2021 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Район „Слатина“ във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0119-C03 „Топъл обяд за нуждаещите се хора в Район „Слатина“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ФЕПНЛ BG05FMОP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Решение № 729 от 28.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на „Пристройка за две градински групи към ДГ № 183 „Щастливо детство“ в УПИ III за ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ПИ с идентификатор 68134.704.572 по КККР), кв. 113, м. „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО - Район „Слатина“. 

Приложение №1

Решение № 728 от 28.10.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот (терен) - частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти в съответствие с одобрена схема на Главния архитект на Столична община за срок до 5 (пет) години, за извършване на търговска дейност, намиращи се на територията на Район „Слатина“.

Решение № 727 от 28.10.2021 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза - Сдружение „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ“ и Сдружение „БЪЛГАРСКА ХЪНТИНГТЪН АСОЦИАЦИЯ“ върху нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, ет. 1, кабинет 10.

Решение № 726 от 28.10.2021 година

За удължаване на срока на договора за възлагане на контрол на „Диагностично-консултативен център XIII - София“ ЕООД до избора на контрольор, след провеждането на конкурс.

Решение № 725 от 28.10.2021 година

За даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Решение № 724 от 28.10.2021 година

За приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения.

Решение № 723 от 28.10.2021 година

За неразпределени средства от Направление 7: „Мобилност“ на Столична програма „Култура“ 2021 година.

Решение № 722 от 28.10.2021 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на Район „Люлин“.

Решение № 721 от 28.10.2021 година

За даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД помещение №14.3, находящо се в метростанция „Горна баня“ - Трета метролиния.

Приложение

Решение № 720 от 28.10.2021 година

За даване на съгласие „Метрополитен” ЕАД да отдаде под наем на „Български пощи“ ЕАД помещения, находящи се в метростанции.

Приложение