Решение № 859 от 16.12.2021 година

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна общинска собственост, състоящ се от ПИ с идентификатор: 02659.2194.3201 с площ 1274 кв.м. и разположените в него две сгради - общинска собственост: Двуетажна сграда с идентификатор: 02659.2194.3201.1 с площ 118 кв.м. и Едноетажна сграда с идентификатор: 02659.2194.3201.2 с площ 45 кв.м., предназначена за гараж, находящи се в гр. Банкя, ул. „Ропотамо” № 10, актувани с АОС № 1604/22.08.2018 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията), при специфично конкурсно условие - за детски образователен център.

Решение № 858 от 16.12.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелен обект за здравни и социални дейности с идентификатор 37914.6843.1244.1.6 с площ 48 кв.м. и 12.5 кв.м. пр.ид.ч. от общите части, находящ се на трети етаж в сграда публична общинска собственост - кметство с. Кокаляне, АОС № 5029/31.10.2014 година, със специфично конкурсно условие „за стоматологичен кабинет“.

Решение № 857 от 16.12.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 856 от 16.12.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 855 от 16.12.2021 година

За процедура по §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.

Решение № 854 от 16.12.2021 година

За учредяване възмездно и безсрочно право на строеж - пристрояване за свързване на две срещуположни нежилищни сгради на „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС“ АД и на „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС 2“ АД над улица „Проф. Велизар Велков“ - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2192, находяща се в Район „Витоша“.

Решение № 853 от 16.12.2021 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ ХI - СО от кв. 39 на местност „Карпузица“ по плана на гр. София.

Решение № 852 от 16.12.2021 година

За откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 68134.1506.2115, попадащ в неизградено трасе на бул. „Копенхаген“ между о.т. 22 и о.т. 21 по ПР м. „Комуникационна връзка“ между ж.к. „Дружба - 1 ч.“ и ж.к. „Дружба - 2 ч.“.

Решение № 851 от 16.12.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията в обхвата на УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци - запад”, кв. „Илиянци“, Район „Надежда“ - Столична община.

Решение № 850 от 16.12.2021 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2800, съставляващ УПИ IV-2800 за „оо и тп“, кв. 147а, местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“, СО - Район „Надежда“.

Решение № 849 от 16.12.2021 година

За учредяване на право на строеж - надстрояване на съществуващ самостоятелен обект - частна собственост, върху УПИ I - за ОЖС и КОО, кв. 122, м. “ж.к. Красна поляна“ - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна”.

Решение № 848 от 16.12.2021 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 482/23.07.2021 година на Столичен общински съвет за проведена процедура по реда на §22, ал. 1, т. 1, б. “б“ от ЗР на ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 199 от ЗУТ, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VIII-881, 1601 от кв. 96, м. „Кръстова вада“.

Решение № 847 от 16.12.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чрез прехвърляне на собственост, във връзка с изменение на действащ подробен устройствен план - изменение на план за регулация на локално платно на бул. „Цариградско шосе“ от. о.т. 6а - о.т. 629, изменение границите на УПИ I-9949 и създаване на нов УПИ I-9949, 9951 за ПИ с идентификатор 68134.4092.9949 и част от ПИ с идентификатор 68134.4092.9951; изменение границите на УПИ VI-3602, 3713 и създаване на нов УПИ VI-3602, 3713, 3769 за поземлени имоти с идентификатори 68134.4092.3602, 68134.4092.3713 и 68134.4092.3769 и наложеното от това изменение на границите на УПИ V - общ., кв. 12, м. „Цариградско шосе 7 - 11 км.“, Район „Младост“.

Решение № 846 от 16.12.2021 година

За откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Бачо Киро“ № 22, гр. София, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 108 по Протокол № 29 от 24.02.2021 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 845 от 16.12.2021 година

За безвъзмездно прехвърляне в собственост на Столична община на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.170.3.28 с предназначение „за детско заведение“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 година на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. София, бул. „Ситняково“ № 50, блок 2, вх. “Б“, ет. 1.

Решение № 844 от 16.12.2021 година

За удължаване на срока за изпълнение на задачата на работната група, създадена с Решение № 323 по Протокол № 34 от 10.06.2021 година на Столичния общински съвет.

Решение № 843 от 16.12.2021 година

За приемане на Решение за възлагане на кмета за поставяне на контейнери за разделно събиране на битовите отпадъци в училищата и детските градини на територията на Столична община.

Решение № 842 от 16.12.2021 година

За продължаване срока на ликвидация на “Медицински център I - Банкя“ ЕООД - в ликвидация и “Медицински център XVI - София“ ЕООД - в ликвидация.

Приложение №1

Решение № 841 от 16.12.2021 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов ехокардиограф.

Решение № 840 от 16.12.2021 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов стационарен ехограф.