Решение № 659 от 14.10.2021 година

За определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.

Приложение №1

Решение № 658 от 14.10.2021 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на обект „Преустройство и промяна на предназначението на „Нежилищен обект с предназначение сграда за транспорт в Клуб на пенсионера“ в ПИ с идентификатор 68134.4086.1747. УПИ ХХIII - за училище и трафопост. кв. 46, м. „кв. Горубляне", район „Младост" и разплащане на авторски и строителен надзор на обекта.

Решение № 657 от 14.10.2021 година

За утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура” за 2022 година.

Приложение №1

Решение № 656 от 14.10.2021 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Трета сесия на СП „Култура” - 2021 година.

Приложение №1

Решение № 655 от 14.10.2021 година

За промяна в състава на членовете на Управителния съвет на Фондация „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“.

Решение № 654 от 14.10.2021 година

За промяна в състава на членовете на Управителния съвет на Фондация „София - Европейска столица на спорта”.

Решение № 653 от 14.10.2021 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „с. Кокаляне" и съседни вилни зони и план-схеми за мрежите съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, район „Панчарево".

Решение № 652 от 14.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428 за създаване на нови УПИ ІI-4424 „за ЖС“, УПИ IIІ-4425 „за ЖС“, УПИ IV-4426 „за ЖС“, УПИ V-4427 „за ЖС“ и УПИ VI-4428 „за ЖС“, кв. 16, м. „Ботаническа градина“, с предвиждане на застрояването им; изменение на улична регулация между о.т. 443в и о.т. 443г, план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т. 500 - о.т. 501 -о.т. 502 - о.т. 503 - о.т. 504 - о.т. 505 - о.т. 506 - о.т. 507 - о.т. 507а, м. „Ботаническа градина“, с план-схеми на техническата инфраструктура, район „Витоша“.

Решение № 651 от 14.10.2021 година

За изпращане по компетентност за приемане от Министерски съвет на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт”.

Решение № 650 от 14.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-735, 736, 737, 739, 740, 741, общ. и УПИ XIV „за инж. инфраструктура" в кв. 10 за създаване на нови УПИ III-735, 736, 737, 739, 740, 741, общ. в кв. 10, нов УПИ XV- 326, 2709, 2711, 2665 и нов УПИ XIV „за общ. обсл." в кв. 10; изменение на плана за улична регулация от о.т. 22а до о.т. 22д за създаване на улицатупик от о.т. 22л - о.т. 22м - от. 22н - о.т. 22о, кв. 10, м. ,,НПЗ „Орион и съседни жилищни територии", район ,,Надежда".

Решение № 649 от 14.10.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на м. „Изток - Изток част I и част II", кв. 57, УПИ XI-2302 (проектен УПИ XI-558), район „Изгрев", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Изток - Изток част I и част II", в граници: улица от о.т. 97 през о.т. 88 - о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т. 3 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 28 - о.т. 154 - о.т. 161 - о.т. 159 - о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 - о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I - за озеленяване от кв. 92б; улица от о.т. 216б през о.т. 216а - о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 - о.т. 194 - о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 - о.т. 109 - о.т. 105 - о.т. 103 - о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.

Решение № 648 от 14.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XI-771 и УПИ ХII-771, ПИ с идентификатори 49206.2627.772 и 49206.2627.773 по КККР, кв. 33, м. „с. Мрамор", район „Връбница", за създаване на нови УПИ XI-773 „за ЖС", УПИ XII-772 „за ЖС", УПИ XIII-772 „за ЖС" и УПИ XIV-773 „за ЖС", и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица по нови о.т. 152е до о.т. 152ж.

Решение № 647 от 14.10.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на проектен УПИ IV-192 (нов УПИ IV-542, 794, 841, 842 ,,за жс"), кв. 18, м. ,,Младост 2", район ,,Младост", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. ,,Младост 2", одобрен с решение № 549 по протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС и наложеното от това изменение на плана за регулация на границата с контактни УПИ V-192, 193 и УПИ II-192, 193 и улична регулация между о.т. 123 и о.т. 122.

Решение № 646 от 14.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) за кв. 17, кв. 18 и кв. 63 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за буферен паркинг при Метростанция № 18 на м. кв. „Горна баня", район „Овча купел" на Столична община и план - схеми по част „ВиК" в обхвата на проекта.

Решение № 645 от 14.10.2021 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ИПУР), план за улична регулация (ПУР), изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нов УПИ VII - „за инж. инфраструктура" в кв. 3 и нови УПИ в нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. „в.з. Косанин дол", район „Панчарево".

Решение № 644 от 14.10.2021 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „Кръстова вада“ и "Южен парк” - IV част, район „Триадица", с обща площ приблизително 7,2 ха.

Приложение №1

Решение № 643 от 14.10.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 300 (нова) до о.т. 312 (нова), план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518 - „за жилищно строителство, спорт и тп" от нов кв. 15б, нови УПИ I-518 - „за жилищно строителство и тп”, УПИ II-518 - „за жилищно строителство” и УПИ III-518 - „за жилищно строителство” от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване”, „Канализация”, „Електрификация”, „Вертикална планировка” на новопроектираните улици м. „в.з. Бункера - разширение”, Район „Панчарево“.

Решение № 642 от 14.10.2021 година

За приемане на решение за намаляване броя на потребителите на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021 година.

Решение № 641 от 14.10.2021 година

За одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на балнеолечебен и СПА център, включващ Централна минерална баня „Банкя “ и подлежащия на изграждане към нея закрит плувен басейн, разположен в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, находящ се в гр.Банкя - СО, ул. „Майор Коста Паница“ и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебния и СПА център.

Приложение №1

Решение № 640 от 14.10.2021 година

За приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 година.

Приложение №1