Решение № 699 от 14.10.2021 година

За даване на съгласие Столична община да участва като Партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Приложение №1

Решение № 698 от 14.10.2021 година

За изменение и допълнение на Решение № 402 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет за намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуален устав на дружеството.

Решение № 697 от 14.10.2021 година

За определяне на представител на Столичния общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и член на Сдружение „Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България“.

Решение № 696 от 14.10.2021 година

За промени в поименния състав и ръководствата на постоянните и временни комисии на Столичния общински съвет.

Решение № 695 от 14.10.2021 година

За изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 година, в сила от 01.03.2021 година.

Решение № 694 от 14.10.2021 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“.

Решение № 693 от 14.10.2021 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на план за регулация, за УПИ VIII-187, кв. 25, район „Кремиковци“, с. Желява.

Решение № 692 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци".

Решение № 691 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени и помещения - публична общинска собственост, находящи се на територията на CO - район „Кремиковци“.

Решение № 690 от 14.10.2021 година

За провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ ХIII-63а и УПИ XIV - „за КОО“, кв.8 по регулационния план на с. Войнеговци, район „Нови Искър“ и образуване на нов УПИ XIII-264, 692, 693 „за жилищно строителство и КОО” и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.

Решение № 689 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, а именно ученически бюфет, находящ се в сградата на 160 ОУ „Кирил и Методий“ - с. Чепинци, Район „Нови Искър“.

Решение № 688 от 14.10.2021 година

За продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-702, кв. 46, м. „Модерно предградие", отразен с идентификатор 68134.2822.2733, на собствениците на законно построена върху имота сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Район „Връбница“ - Столична община (СО).

Решение № 687 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 686 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 685 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 684 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.

Решение № 683 от 14.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - район „Връбница“.

Решение № 682 от 14.10.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ ХХ-225, кв. 4, м. ”в.з. Люлин“, район „Овча купел“.

Решение № 681 от 14.10.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ V-587, кв. 114, местност ”кв. Горна баня”, Район „Овча купел", ул. „Харманлийско въстание“ № 6.

Решение № 680 от 14.10.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 77 от Наредбата за общинската собственост и сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП - изменение на план за регулация в обхвата на местност „кв. Суходол“, кв. 46, УПИ I - за спортен комплекс и хотел, ПИ с идентификатори 68134.4141.2295 и 68134.4141.2296, Район „Овча купел“.