Решение № 772 от 08.11.2018 година

За намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на „Пазари Изток” ЕАД.

Приложение № 1, 2, 3 и 4

Решение № 771 от 08.11.2018 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 4 (четири) броя имоти.

Приложение № 1
Приложение № 2а
Приложение № 2б
Приложение № 2в
Приложение № 2г
Приложение № 3

Решение № 770 от 08.11.2018 година

За одобряване статут на одитния комитет на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 769 от 08.11.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на улична регулация между о.т. 594а и о.т. 594б и създаване на нова задънена улица от о.т. 594г нова до о.т. 594д нова, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево" и План за регулация и застрояване на нов УПИ XXIV-140 „за ЖС" и нов УПИ XXV-140 „за ЖС", кв. 11, м. „с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 768 от 08.11.2018 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на улица между о.т. 617 и о.т. 618 и откриване на нова задънена улица от о.т. 617а до о.т. 617б и план за регулация и застрояване за нови УПИ XII-874 „за жилищно строителство”, УПИ XIII-874 „за жилищно строителство", УПИ XIV-874 „за жилищно строителство", УПИ XV-875 „за жилищно строителство", УПИ XVI-875 „за жилищно строителство" и УПИ XVII-875 „за жилищно строителство", кв. 90б, м. „с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 767 от 08.11.2018 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Решение № 218/11.04.2011 г. по Протокол № 87, т. 22 на СОС, с което е одобрен проект за: Изменение на плана за регулация на м. „Подуяне - Редута”, кв. 206г. Изменение на задънена улица при о.т. 103в и откриване на задънената улица от о.т. 103в - о.т. 103с до о.т. 103д. Изменение границите на УПИ ХХХIII-30 и отреждане на нови УПИ: XXXIII-30 и XXXVI-30. Изменение границите на УПИ XXXV - „за трафопост”. Изменение на плана за застрояване за УПИ XXXIII-30 и XXXIV-30, кв. 206г, м. „Подуяне - Редута", район „Слатина".

Решение № 766 от 08.11.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на м. „Надежда 2а и 2б”, кв. 86, УПИ I-2197, Район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а" в граници: от о.т. 80 - о.т. 207 - о.т. 210 - о.т. 215 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т. 35; от о.т. 35 до о.т. 51; от о.т. 51 до о.т. 80 и м. „Надежда част 2б" в граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 - о.т. 215 - о.т. 210 - о.т. 207 - о.т. 80, одобрен с решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 765 от 08.11.2018 година

За одобряване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Врана - Герман", район „Панчарево", кв. 12 (нов) за нови УПИ I-6527.8, 6721.392 „за офиси, магазини, складове и автосервиз" и УПИ II-6527.1 „за офиси, магазини, складове и производство", изменение на план за регулация за улица между о.т. 246 и о.т. 501 и от о.т. 500е до о.т. 510 и нова задънена улица по нови о.т. 509 - о.т. 511 - о.т. 512 - о.т. 513.

Решение № 764 от 08.11.2018 година

За проект за подробен устройствен план - План-извадка - Изменение на план за регулация на м. „СПЗ Слатина - север", кв. 2, район „Слатина". Изменение регулацията на „Източна тангента" от о.т. 95 до о.т. 89 (нова). Изменение регулацията на локално платно на „Източна тангента" от о.т. 95а до о.т. 91 (нова). Изменение границите на УПИ ХIII-815„за складове и офис", поземлен имот с идентификатор 68134.710.815.

Решение № 763 от 08.11.2018 година

За даване на съгласие за прехвърляне на средства за работна заплата за 11 щатни бройки, с които е завишен числения състав на ОП „Гробищни паркове”, съгласно Решение № 517/26.07.2018г. на Столичен общински съвет, без промени в стойностното изражение на бюджета на ОП „Гробищни паркове”, считано от 01.08.2018 г.

Решение № 762 от 08.11.2018 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл.183 и сл. от ДОПК.

Приложение № 1

Решение № 761 от 08.11.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 760 от 08.11.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 759 от 08.11.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 758 от 08.11.2018 година

За дарение на 2 (два) броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на пътното движение.

Решение № 757 от 08.11.2018 година

За изграждане на обекти от „Софийска вода” АД, съгласно чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община от 17.10.2008 г.

Решение № 756 от 08.11.2018 година

За изграждане на проекти от „Софийска вода” АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 година към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община.

Решение № 755 от 08.11.2018 година

За присъединяване на Столична община към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия.

Приложение № 1

Решение № 754 от 08.11.2018 година

За провеждане на местен референдум в Столична община, с въпроси:
1. Съгласни ли сте Столична община да изразходва 157 млн. евро, от които 67 млн. евро заем за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF/отпадъци?
2. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/изгаряне на отпадъци да се построи в центъра на гр.София, Район „Сердика”, бул. „История Славянобългарска” на територията на ТЕЦ-София?
3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/изгаряне на отпадъци да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в местността „Садината” до село Яна?

Решение № 753 от 25.10.2018 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.