Решение № 32 от 25.01.2018 година

За одобряване на проект на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, сключен на 23.12.1999 г. между Столична община и „Софийска вода” АД, във връзка с доклад с вх. № СОА16-ТД-26-7298(17)/12.01.2018 г. от членове на работната група на Столична община за провеждане на преговори за изменение на концесионния договор със „Софийска вода"АД, съгласно заповед № СОА16-РД91-171/29.03.2016 г. на кмета на Столична община и даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 16.02.2018 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

Приложение А
Приложение № 1, 2 и 3

Решение № 31 от 25.01.2018 година

За диверсификация на паричните ресурси на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Решение № 30 от 25.01.2018 година

За приемане на подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII-1217 с цел образуване на нови УПИ VIII-3004 "за ЖС" и УПИ XXIII-3005 "за ЖС" по отношение на ПИ с идентификатори 02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на гр. Банкя, кв. 42, м. „в.з. Банкя", район „Банкя", Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 372а (нова) до о.т. 372б (нова) и създаване на тротоар между о.т. 371а и 372а (нова). 

Решение № 29 от 25.01.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.65 по КККР на с. Казичене, район „Панчарево".

Решение № 28 от 25.01.2018 година

За приемане на подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица между о.т. 614 и о.т. 615 и откриване на нова задънена улица от о.т. 614а до о.т. 614б и план за застрояване и регулация за нови УПИ X-869 „за жилищно строителство" и УПИ XI-869 „за жилищно строителство", кв. 90б, м. „с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 27 от 25.01.2018 година

За предложение да не се разрешава допускането на по-големи отклонения от установените в разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗУТ по отношение на проект за ПУП-ИПР за УПИ „за жил. строителство, магазини и адм. строителство", образуване на нови УПИ I-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - „за жил. стр. и магазини и административно стр." и УПИ II-7 - „за магазини и административно стр.", и ПЗ и РУП за УПИ II-7 - „за магазини и административно стр." (нов), кв. 301, м. „Центъра", район „Триадица", на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ (редакция ДВ, бр. 1 от 2001 г.).

Решение № 26 от 25.01.2018 година

За одобряване договор между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД, с който на дружеството се възлага извършване на довършителни строителни работи и всички други дейности, обезпечаващи въвеждането в експлоатация на подземни паркинги - общинска собственост, с оглед изпълнение на решение на СОС за учредяване на право на ползване върху подземните паркинги в полза на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 25 от 25.01.2018 година

За финансиране през 2018 година на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, приета с Решение № 416 от 25.06.2015 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 24 от 25.01.2018 година

За даване на разрешение за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на четири броя коне, собственост на „Спортна София - 2000” ЕАД.

Решение № 23 от 25.01.2018 година

За определяне на представител на Столична община за включване в комисия за изработване на областна здравна карта.

Решение № 22 от 25.01.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 21 от 25.01.2018 година

3a приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества, чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух.

Приложение № 1

Решение № 20 от 25.01.2018 година

За приемане на „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост” за 2018 година.

Приложение

Решение № 19 от 25.01.2018 година

За приемане на отчет по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община през 2017 година.

Приложение

Решение № 18 от 25.01.2018 година

За промяна на наименованието на 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски” в 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски” и ПГИЧЕ „Свети Методий” в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий”.

Решение № 17 от 25.01.2018 година

За приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2017 година.

Приложение № 1

Решение № 16 от 25.01.2018 година

За изработване и поставяне на подова мозайка „Витоша” като част от дейностите по бул. „Витоша”, насочени към естетизация на градската среда.

Решение № 15 от 25.01.2018 година

За даване на съгласие за участие на Столична община в Рамковата инициатива на Европейска банка за възстановяване и развитие ЕБВР „Зелени градове” и разработване на План за действие за „Зелен град”.

Решение № 14 от 25.01.2018 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, на Фондация „Кофоед училища за самопомощ - България", върху част от имот - частна общинска собственост, АОС № 0805/26.04.1999 г. на Район „Подуяне” с обща площ 42 кв.м. в сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Баба Вида" № 1 за продължаване на дейността на социалната услуга „Кофоед училище за самопомощ - България".

Решение № 13 от 25.01.2018 година

За приемане на Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд.

Приложение № 1