Решение № 832 от 06.12.2018 година

За процедура по прехвърляне право на собственост по чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.

Решение № 831 от 06.12.2018 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Решение № 830 от 06.12.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за превенция на употребата на наркотични вещества за периода 2019 - 2023 г.

Приложение № 1

Решение № 829 от 06.12.2018 година

За даване на съгласие „Първа многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Решение № 828 от 06.12.2018 година

За обявяване на конкурс за избор на контрольор на „Диагностичноконсултативен център XXV-София” ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 827 от 06.12.2018 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, на обща стойност 32 400,00 лева с ДДС.

Решение № 826 от 06.12.2018 година

За учредяване на втора стипендия „С усилия към звездите” за подкрепа на млади български артисти съвместно с Фондация „Културни перспективи”.

Решение № 825 от 06.12.2018 година

За приемане Правила за работа на Столичния съвет по библиотечно дело.

Приложение № 1

Решение № 824 от 06.12.2018 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 13.12.2018 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

Решение № 823 от 06.12.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 10, УПИ XXI-562 „за ОО" и УПИ XXII-100 „за ЖС и ОО", м. „Илиянци", изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за НПЗ „Илиянци запад" и кв. Илиянци в обхвата на бул. „Рожен" и ж.п. линия „Биримирци - Волуяк" до Северна скоростна тангента.

Решение № 822 от 06.12.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ V-414 с цел образуване на нови УПИ V-414 "за ЖС" и УПИ VI-414 "за ЖС" в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2196.414 по КККР на гр. Банкя, кв. 10а, м. „кв. Вердикал", район „Банкя" и Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 37а (нова) - о.т. 37б (нова) до о.т. 37в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп за новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Решение № 821 от 06.12.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин - 5 м.р." и плансхеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов", бул. „Добринова скала" и бул. „Панчо Владигеров".

Решение № 820 от 06.12.2018 година

За одобряване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „кв. Суходол", район „Овча купел", кв. 44 (нов), УПИ LIV-20 „за производство, складове, офиси и трафопост" и УПИ LV-6 „за производство, складове и офиси", изменение на план за регулация за улица между о.т. 2г и о.т. 2д и нови задънени улици по о.т. 2е - о.т. 2ж - о.т. 2з и по о.т. 2ж - о.т. 2и - о.т. 2к - о.т. 2л.

Решение № 819 от 06.12.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение план за регулация на м. „бул. „Копенхаген" в участък от Метростанция 18 („Младост 3") до бул. „Цариградско шосе", район „Младост" - СО, р-н „Искър" СО.

Решение № 818 от 06.12.2018 година

За одобряване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „с. Доброславци", район „Нови Искър", кв. 53, УПИ III-595 „за жилищно строителство", поземлен имот с идентификатор 21662.4821.595, изменение на план за регулация за улица от о.т. 12 - о.т. 13 до о.т. 14 и нова улица по о.т. 13а - о.т. 13б - о.т. 13в - о.т. 13г.

Решение № 817 от 06.12.2018 година

За одобряване проект за ПУП - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 267 и о.т. 268 и създаване на нова улица от о.т. 271т (нова) до о.т. 271х (нова), изменение на план за регулация (ИПР) за преномериране на УПИ I-2222 в УПИ IX-2222 и УПИ III-404 „за жс" в УПИ Х-404 „за жс" и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6966.406 по КККР на с. Бистрица за образуване на УПИ XI-406 „за жс" и УПИ XII-406 „за жс", кв. 5м, с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 816 от 06.12.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-1306 за обособяване на нов УПИ VII-1306 „за маг. и офиси", кв. 40, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново” и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 704 до о.т. 705 и от о.т. 705 до о.т. 290а, Район „Лозенец”.

Решение № 815 от 06.12.2018 година

За участие и членство на Столична община в Организация за управление на Софийски туристически район.

Решение № 814 от 06.12.2018 година

За участие на Столична община в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух" по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." (ОПОС 2014-2020 г.) с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд - за разработване на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021 - 2026 г.

Решение № 813 от 06.12.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2018 година.