Решение № 232 от 26.04.2018 година

За одобряване на „Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София”.

Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част

Решение № 231 от 26.04.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 230 от 26.04.2018 година

За кандидатстване с проектно предложение „Център за подкрепа на лица с увреждания - София” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020.

Решение № 229 от 26.04.2018 година

За приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2018 г. и 2019 г. в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София-град 2016 - 2020 г.

Приложение № 1

Решение № 228 от 26.04.2018 година

За определяне състав на Одитния комитет на Столична община.

Решение № 227 от 26.04.2018 година

За определяне на заместник-кмет на Район „Младост”, който да изпълнява длъжността „кмет” на Район „Младост” до завръщането на титуляра.

Решение № 226 от 05.04.2018 година

За промяна на характера от „публична” в „частна” общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост за срок от 10 (десет) години с административен адрес: гр. София, Район „Красно село”, ул. „Дебър” № 30, УПИ II-251 за училища, кв. 320б, м. ”ж.к. Борово” по плана на гр. София, АПОС № 1736/2017 г., представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 143 кв.м. и дворно място с площ 795 кв.м. за образователни и социални цели.

Решение № 225 от 05.04.2018 година

За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 224 от 05.04.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-С01 от 14.03.2017 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Решение № 223 от 05.04.2018 година

За промяна в състава на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичния общински съвет.

Решение № 222 от 05.04.2018 година

За приемане на частична промяна на структурата на Столична общинска администрация и обособяването на самостоятелно звено на пряко подчинение на председателя на СОС.

Приложение № 1
Приложение № 2

Решение № 221 от 05.04.2018 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 164 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. от г-н Ивайло Панев - кмет на район „Кремиковци“, върнато със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

Решение № 220 от 05.04.2018 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 160 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. от г-н Теодор Петков - кмет на Район „Витоша“, върнато със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

Решение № 219 от 05.04.2018 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 152 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. от г-н Христо Апостолов - кмет на район „Красно село“, върнато със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

Решение № 218 от 05.04.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Банкя”, тротоара на ул. „Стефан Стамболов”.

Решение № 217 от 05.04.2018 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ относно урегулиран поземлен имот XIV-1444 от кв. 68 на с. Лозен.

Решение № 216 от 05.04.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на план за регулация на УПИ I - „за стадион, спортен комплекс и трафопост”, включващ поземлени имоти с идентификатори 35239.6102.2252 и 35239.6102.2253 по КККР, находящ се в кв. 17а, с. Казичене, Район „Панчарево”, чрез образуването на три отделни УПИ I - „за стадион и спортен комплекс", УПИ II - „за бензиностанция, газостанция и КОО” и УПИ III - „за спортен комплекс и трафопост”.

Решение № 215 от 05.04.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план - ИПР в обхвата на м. ”Суходол”, кв. 38а, УПИ I-1185, чрез промяна на улична регулация, заличаване на УПИ I-1185 и образуване на нов УПИ I-1185, 734, 792, кв. 38а, местност „Суходол”, Район „Овча купел”.

Решение № 214 от 05.04.2018 година

За придобиване от Столична община на имот, собственост на граждани или юридически лица, попадащ по действащ подробен устройствен план на м. ”Манастирски ливади - запад”, между кв. 32 и кв. 34 в уличната регулация от О.Т. 1019 - О.Т. 161 - О.Т. 160 в участъка на ул. ”Проф. Велизар Велков”, Район „Витоша”.

Решение № 213 от 05.04.2018 година

За промяна преназначението на гараж - частна общинска собственост, от обект за настаняване под наем в обект - предоставен на Район „Лозенец” - СО за нуждите на районната администрацията.