Решение № 392 от 28.06.2018 година

За приемане на „План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 - 2019 г. на Столична община”.

Приложение

Решение № 391 от 28.06.2018 година

За промяна в „Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 - 2020”, приет с Решение № 110 от 14.03.2013 г. на СОС, в частта на т. 2.3 „Структура на Столична община във връзка с изпълнението на поетите ангажименти като страна по Конвента на кметовете”.

Решение № 390 от 14.06.2018 година

За придобиване от Столична община, чрез изкупуване на недвижими имоти и части от недвижими имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1 до ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци - Запад” и кв. „Илиянци”, Район „Надежда” - Столична община.

Решение № 389 от 14.06.2018 година

За учредяване в полза на СО - Район „Оборище” на безсрочно ограничено вещно право на преминаване върху недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Оборище”, ул. „Бачо Киро”, представляващ УПИ VII-17.

Решение № 388 от 14.06.2018 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 387 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ реконструкция на 1 брой спортна площадка и 1 бр. комбинирана площадка (детска и спортна) на територията на Район „Студентски”.

Решение № 386 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ за пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на Район „Студентски”), находящ се в УПИ II - за общинска администрация, кв. 51, м. „Студентски град”.

Решение № 385 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекални на стадиона в с. Войняговци, Район „Нови Искър”.

Решение № 384 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на тротоарни настилки в Централната градска част на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 383 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на първи етап от ремонта и реконструкцията на Северен парк, Район „Надежда”.

Решение № 382 от 14.06.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за възстановяване на детски площадки в градини и междублокови пространства към районните на територият а на СО.

Приложение № 1

Решение № 381 от 14.06.2018 година

За допълнение на Решение № 346 по Протокол № 54 от 31.05.2018 година на Столичен общински съвет.

Решение № 380 от 14.06.2018 година

За подписка вх. № СОА18-НЦ62-696/16.05.2018 г. с предложение за провеждане на референдум по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за общинския дълг, както и предложение за приемане на необходимите решения за привеждане на управлението на отпадъците в София в съответствие с политиките на Европейския съюз и въвеждане на задължително поименно гласуване на общинските съветници на заседанията на Столичния общински съвет.

Решение № 379 от 14.06.2018 година

За именуване на безименна улица в с. Панчарево - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 378 от 14.06.2018 година

За продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи ПИ с идентификатор 68134.2045.2808 по КК и КР на гр. София (АОС 3099/10.01.2017 г.), ПИ с идентификатор 68134.2045.2722 по КК и КР на гр. София и ПИ с идентификатор 68134.2045.1837 по КК и КР на гр. София чрез провеждане на публичен търг.

Решение № 377 от 14.06.2018 година

За придобиване от Столична община на имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план на м. ”Малинова долина - Бункера първи етап”, кв. 4 в уличната регулация от О.Т. 312 до О.Т. 321а, от О.Т. 111д до О.Т. 111г, както и в терен за крайпътни съоръжения и озеленяване в участъка на Околовръстен път и от О.Т. 306 до О.Т. 308 между кв. 4 и кв. 5, в участъка на ул. "Рачо Петков Казанджията, Район „Витоша".

Решение № 376 от 14.06.2018 година

За проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения-еднолични дружества с ограничена отговорност и обявяване на нов конкурс за избор на контрольори на „Диагностично-консултативен център XIII - София" ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXV - София" ЕООД и „Медицински център IX-София” ЕООД.

Приложение № 1 и 2

Решение № 375 от 14.06.2018 година

За изменение на Решение № 204 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.

Приложение А и Б

Решение № 374 от 14.06.2018 година

За освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Решение № 373 от 14.06.2018 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба на собствени поземлени имоти, чрез провеждане на търгове с явно наддаване.

Приложение А
Приложение Б1
Приложение Б2
Приложение Б3
Приложение Б4