Решение № 652 от 13.09.2018 година

За разкриване на нова детска градина за три градински и една яслена групи - сграда 2 на ДГ № 160 „Драгалевци” в новопостроена сграда, представляваща по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София сграда с идентификатор 68134.1976.633.2 (АчОС № 2464/17.07.2012 г.; АчОС № 2942/16.03.2015 г.), разположена в УПИ XXVI - за детска градина, кв. 69, м. „Драгалевци”, по плана на гр. София.

Решение № 651 от 13.09.2018 година

За доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план на УПИ VIII-1736, кв. 104, м. "кв. Драгалевци - разширение юг”.

Решение № 650 от 13.09.2018 година

За прилагане на план за регулация за УПИ IV-363, кв. 25, м. „Цар Борис III”, Район „Витоша”.

Решение № 649 от 13.09.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост, за сключване на окончателен договор за УПИ III-2008, 2094 - „за коо". кв. 36, местност „ж.к. Толстой", СО - район „Надежда".

Решение № 648 от 13.09.2018 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.3318, попадащ в улична регулация от о.т. 14в - о.т. 14а; о.т. 14в - 14б, в обхвата на ул. „Филип Кутев", кв. 120, собственост на юридическо лице, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново", район „Лозенец".

Решение № 647 от 13.09.2018 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община от една страна и от друга Лъчезар Бельовски, чрез изкупуване дела на Столична община, представляващ 101/2179 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.510.1410 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадащ в УПИ Х-1410, 1411, 1412, 1413 - за малки безвредни предприятия и склад, кв. 152 (сто петдесет и две), по плана на гр. София, м. „Орландовци - Малашевци", район „Сердика".

Решение № 646 от 13.09.2018 година

За продажба на 5,56 % от 85,30 % идеални части от застроен УПИ VI-13, кв. 538, м. „ГГЦ - Зона Г-12", находящ се на бул. „Янко Сакъзов" № 42.

Решение № 645 от 13.09.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.4140.839, 68134.4140.1117 и 68134.4140.1123, образуване на нови УПИ XVI-826, 1117 „за складове и офиси", XVII-839, 1123 „за складове и офиси", XVIII-1123 „за склад и магазин"; изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 300 до о.т. 309; изменение на план за регулация за УПИ II-826 „за безвредно производство, складове и офиси", III - „за озеленяване, КОО и ТП", образуване на нови УПИ XIX-826 „за безвредно производство, складове и офиси", ХХ - „за озеленяване, КОО и ТП"; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови УПИ XVI-826, 1117 „за складове и офиси", XVII-839, 1123 „за складове и офиси", XVIII-1123 „за склад и магазин" и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ XIX-826 „за безвредно производство, складове и офиси", кв. 44а, м. „кв. Суходол", район „Овча купел".

Решение № 644 от 13.09.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 387 по Протокол № 16/01.07.2008 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на м. „НПЗ „Искър - север - I, II и III част" в обхват:
за I част - граници: от запад - ул. „Подп. Йордан Тодоров", от юг - ул. „Искърско шосе”, от изток - „Крайречен булевард”, от север - улица по о.т. 9 - 6 - 5 - 2 - 1 - 1а.
за II част - граници: от запад - бул. „Христофор Колумб”, от юг - ул. „Искърско шосе”, от изток - ул. „Подп. Йордан Тодоров”, от север - улица по о.т. 1 - 1а до о.т. 130б.
за III част - граници: от запад - бул. „Брюксел”, от юг - улица по о.т. 1 - 1а до о.т. 130б, от изток - „Крайречен булевард”, от север - ул. „Мими Балканска”.

Решение № 643 от 13.09.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация в обхвата на УПИ IX-2255, УПИ Х-358 и улица от о.т. 488а до о.т. 485, м. „Малинова долина - изток", район „Студентски".

Решение № 642 от 13.09.2018 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - Специализиран подробен устройствен план (СПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти в землището на с.”Враждебна”, м. „Локвата” и м. „Влах камък”, Район „Кремиковци”-СО, попадащи в границите на концесионна площ по договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище „Крива бара”, определена с Решение № 405/24.06.2008 г. на МС и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 641 от 13.09.2018 година

За отстраняване на техническа грешка в Решение 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, по доклади № СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г., № СОА18-ВК66-3983/2/06.07.2018 г. и № СОА18-ВК66-5151/13.07.2018 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 640 от 13.09.2018 година

За дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2019 година.

Приложение № 1 и 2

Решение № 639 от 13.09.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи и съоръжения - частна общинска собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решение № 638 от 13.09.2018 година

За отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходите за погребение на загиналите при автобусната катастрофата край град Своге на 25.08.2018 година.

Решение № 637 от 13.09.2018 година

За кандидатстване на Столична община с проект „Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.

Решение № 636 от 13.09.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 635 от 13.09.2018 година

За изменение на Решение № 531/28.07.2016 г. на СОС - приемане на актуализирани Планове за действие на районите на територията на Столична община за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в Област София град (2012 - 2020 г.) за времевия обхват до 2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.).

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15
Приложение № 16
Приложение № 17
Приложение № 18
Приложение № 19
Приложение № 20

Решение № 634 от 13.09.2018 година

За приемане на Стратегия „Споделена визия” на Столична община 2018 - 2025 г.

Приложение № 1

Решение № 633 от 13.09.2018 година

За утвърждаване на Програма „Навън” - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - Площадка „Мавзолей”.

Приложение № 1