Решение № 557 от 28.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ I-1601,5004,5478-„за КОО", кв. 50 м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465- о.т.405-о.т. 13г-0.т.43 а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т.172-о.т. 171 -о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 556 от 28.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на обект „Трети метродиаметър - гр.София", район „Овча купел".

Решение № 555 от 28.07.2016 година

За подробен устройствен план - план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба 1 - I и II част", район „Искър" в граници: бул. „Асен Йорданов", бул. „Искърско шосе", бул. „Кръстьо Пастухов", ул. „Капитан Димитър Списаревски", улица по о.т.378 - о.т.380, бул. „Проф. Цветан Лазаров", улица по о.т. 374 - о.т.375, ул. „Капитан Димитър Списаревски", улица по о.т. 175 - о.т. 176, бул. „Проф. Цветан Лазаров".

Решение № 554 от 28.07.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване - план-извадка за м. „Дианабад-изток", нов кв.1, УПИ: VIII- 1863, 2201, 2202, 2254, за църква, трафопост, река, озеленяване, сгради обслужващи парковата функция, тематична градина и паркинг, XVIII-1004, 1300,1863, 2202, 2273, за обществено делово обслужване, XIX-1300, 1863, за жил. строителство, XVII-2272, за жилища, офиси, обществено обслужване, т.п. и подземни гаражи, IX-2272, за жилища, офиси, обществено обслужване, т.п. и подземни гаражи, XI-2275, за жилища, офиси, обществено обслужване, т.п. и подземни гаражи, VII-1365, за Национална следствена служба; нов кв.3а, УПИ VI-880-за токоизправителна станция в нов кв.1б; нов УПИ I-1365, за Национална следствена служба; кв.4, УПИ: I-2199, за обществено делово обслужване, II-923, за обществено делово обслужване, III-966, за обществено делово обслужване, IV-за озеленяване, V-2199, за обществено делово обслужване и прилежащите улици, район „Изгрев".

Решение № 553 от 28.07.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ I-5010,5011-„за коо", кв.271 м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол №70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 552 от 28.07.2016 година

За одобряване на проект за ПУП: План за регулация и застрояване по чл.16 от ЗУТ, план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Бел камък” и м. „Зад ливаде” (м.”Волуяк - гарата”), кв.1, 1а, 2, 2а, и 3, район „Връбница” Столична община.

Решение № 551 от 28.07.2016 година

За одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 00357.5319.5 от КККР на гр.Нови Искър, район „Нови Искър" за създаване на УПИ VII-5-„за склад", кв.153а, м."кв.Гниляне, гр.Нови Искър"; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.782д - о.т.782е - о.т.782ж - о.т.782з; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-3,1026-„за безвредно производство", кв. 153а, м. „кв.Гниляне, гр.Нови Искър".

Решение № 550 от 28.07.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на м. „в.з. „Люлин", кв. 19а, нови УПИ XVI- 4202.12, XVII-4202.12, XVIII-4202.12, XIX-4202.12, ХХ-4202.12, XXI- 4202.12, XXII- 4202.12, XXIII-4202.12 и XXIV-4202.12, нови задънени улици от о. т. 2-2а-2б- 2в-2л-2г, от о. т. 2л -2м-2з до о. т. 2ж; от. о. т. 2з-2а до о. т. 2ж и от о. т. 2а до о. т. 2и, район „Овча купел".

Решение № 549 от 28.07.2016 година

За одобряване на Проект за подробен устройствен план - ПУР от О.Т. 317 - 317б до О.Т. 317и, прилежаща на квартали 105а, 105б и 26в - нов; ПРЗ за УПИ I „За гробищен парк" и ПР за УПИ II „За озеленяване и техническа инфраструктура" и УПИ III „За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.26в-нов, ПР за УПИ VII „За озеленяване и техническа инфраструктура", УПИ VIII „За озеленяване и техническа инфраструктура", УПИ IX „За озеленяване и техническа инфраструктура" и УПИ XI „За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.105а, с.Лозен, Район „Панчарево", план-схема за идейно вертикално планиране, надлъжен профил на новопроектирана улица и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Решение № 548 от 28.07.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация на улица между о.т.558л и о.т.558м; план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.558м до о.т.558ц и създаване на нови УПИ: VI-113 „за жс и магазини", VII-113 „за жс и магазини", VIII - 113 „за жс и магазини", вертикална планировка и надлъжен профил на нова улица от о.т. 558м до о.т. 558ц, кв.91а, местност „с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 547 от 28.07.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител на Направление ”Архитектура и градоустройство” - Столична община.

Решение № 546 от 28.07.2016 година

За определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба, на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и за настаняване в общински ателиета, гаражи и паркоместа.

Приложения №1 - №4

Решение № 545 от 28.07.2016 година

За приемане на дарение в размер на 200 000 лева от фондация „Америка за България” за 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр.София, Район ”Възраждане”, ул. ”Пиротска” № 68.

Решение № 544 от 28.07.2016 година

За изменение на Решение № 164 по Протокол № 37, т.29 от 28.03.2013 г. на Столичен общински съвет и обявяване за публична общинска собственост на терен, представляващ бивш УПИ III-106, 107, кв.3, м. „Лозенец - Жилищна група Южен парк”, актуван с акт за общинска частна собственост № 1530/27.09.2010 г. на СО - Район „Триадица”, надлежно вписан в Службата по вписванията.

Решение № 543 от 28.07.2016 година

За приемане на Правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупувания и дарения на Софийска градска художествена галерия.

Решение № 542 от 28.07.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-064-001 от 18.08.2015г. между Столична община и Министерство на енергетиката.

Решение № 541 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Столична община (СО) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) с проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Решение № 540 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие ”Чистота-Искър” ЕООД да закупи дълготрайни материални активи - специализирано техническо оборудване за товарни автомобили, тип „самосвал" за работа при зимни условия и 1 бр. контейнеровоз.

Решение № 539 от 28.07.2016 година

За утвърждаване на актуализиран устав на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Приложение

Решение № 538 от 28.07.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.