Решение № 92 от 17.12.2015 година

За изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.София 2014-2020”.

Решение № 91 от 17.12.2015 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Чистота Искър” ЕООД и избор на нов управител на дружеството.

Решение № 90 от 17.12.2015 година

За промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и Одитния комитет на „Център за градска мобилност” ЕАД, избран с Решение № 433 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 89 от 17.12.2015 година

За придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план в обект „Северна скоростна тангента”, за доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район ”Надежда”.

Решение № 88 от 17.12.2015 година

За увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.

Решение № 87 от 17.12.2015 година

За промяна предмета на дейност на „Втора МБАЛ-София” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 86 от 17.12.2015 година

За удостояване с отличие ”Почетен знак на Столична община”.

Решение № 85 от 17.12.2015 година

За участие на СО - Район „Витоша” като партньор в проект „RomaNet Works” № 543 426-LLP-1-2013-1-ES-KAI-KA1NWR по програма „Учене през целия живот”.

Решение № 84 от 17.12.2015 година

За приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация за нови УПИ: VI-„за производство, складове и офиси”, VII-„за озеленяване”, VIII-397,375-за производство, складове и офиси, ХХХV-398„за производство, складове и офиси”, ХХХVI-„за производство, складове и офиси”, XXXVII-1339-„за складове и офиси”, ХХХVIII-255-„за производство, складове и офиси”, ХХХIX-394-„за производство, складове и офиси”, ХL-„за складове и офиси”, ХLI-„за производство, складове и офиси” и ХLII-320-„за производство, складове и офиси” от кв.2; нови УПИ I-за озеленяване и II-„за производство, складове и офиси” от кв.2а; нов УПИ I-„за озеленяване” от кв.2б; нова улица по о.т.12 - о.т.53б - о.т.12б - о.т.12в - о.т.12г, по о.т.12в - о.т.55 и по о.т.53б - о.т.53в - о.т.53г, план за застрояване - ПЗ за нови УПИ: VIII-397,375-„за производство, складове и офиси”, ХХХV-398-„за производство, складове и офиси”, XXXVII-1339- „зa складове и офиси”, ХХХVIII-255-„за производство, складове и офиси”, ХLII-320-„за производство, складове и офиси”, ХХХIХ-394-„за производство, складове и офиси”, кв.2, м.”НПЗ "Илиянци-изток”, Район ”Сердика”.

Решение № 83 от 17.12.2015 година

За подробен устройствен план - проект за изменение на план за регулация - откриване на задънена улица от о.т.48а до о.т.48б, изменение границите на УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 и създаване на нови УПИ: ХI- 823 „за жс” и ХIV-823„за жс”, кв.34, м. „с.Панчарево", Район „Панчарево".

Решение № 82 от 17.12.2015 година

За подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ Х-3598, кв.21 и план за регулация за нова задънена улица от о.т.692- 692а до о.т.692б, местност „с.Бистрица”, Район „Панчарево”.

Решение № 81 от 17.12.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ПУР) от о.т.18 - о.т.17а до о.т.17в и създаване на нов кв.8А; изменение границите на УПИ XIII-снс от стар кв.8 и преотреждането му в УПИ I-снс в кв.8А; план за регулация и застрояване за създаване на УПИ XVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс в кв.3, в.з. „Градоман”, Район „Банкя”.

Решение № 80 от 17.12.2015 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-1718,4015 - „за КОО”, кв.271, м. „Студентски град”, Район „Студентски”, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 - о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т.176 - о.т.24б - о.т.166а - о.т.172 - о.т.171 - о.т. 63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 79 от 17.12.2015 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за изграждане на ел. захранване с кабел 20 kv от имот с идентификатор № 68134.4401.105 до имот с идентификатор № 68134.4428.26 по КККР на кв.Филиповци, Район „Люлин” и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 78 от 17.12.2015 година

За даване на съгласие на „Пета МБАЛ” ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение.

Приложение № 1 (I част)
Приложение № 1 (II част)

Решение № 77 от 17.12.2015 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично- консултативен център XXVIII-София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Приложение № 1

Решение № 76 от 17.12.2015 година

За промяна в състава на Програмния съвет на общинската „Програма за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки” приет с Решение № 416 от 25.06.2015 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 75 от 17.12.2015 година

За отнемане от Министерство на културата правото на безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 74 от 17.12.2015 година

За закупуване на нови специализирани автомобили за „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решение № 73 от 17.12.2015 година

За определяне на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

— 20 Елементи на страница
Показване на 1 - 20 от 92 резултата.