Решение № 581 от 24.10.2013 година

За допълване на Решение № 400 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. за предоставяне безвъзмездно на Министерството на културата за срок от 10 години общински нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ сграда, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 63, АОС (пос) № 313 от 19.11.1998 г., състояща се от партер, 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж (бившето 13-то Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31 от 06.10.2012 г. на СОС и Заповед № РД 14-11/13.02.2013 г. на МОМН) за образователни дейности.


Решение № 582 от 24.10.2013 година

За допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2013/2014 година в общинските училища на територията на Столична община.


Решение № 583 от 24.10.2013 година

За членство на Столична община в Асоциацията за култура на европейските градове и региони.


Решение № 584 от 24.10.2013 година

За провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за обект „Подземен паркинг под бул. „Цар Борис III”.


Решение № 585 от 24.10.2013 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 408 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС с включване в плана за регулация на УПИ I-140, 141, кв. 35а, ж.к. „Люлин - 8 мр”.


Решение № 586 от 24.10.2013 година

За подробен устройствен план - изменение на улица при о.т. 642г, план за регулация за създаване на нов кв. 13б, УПИ I-6964.19, УПИ II-6964.19, откриване на нова задънена улица от о.т. 642д - о.т. 642 и до о.т. 642м и план за застрояване за УПИ I-6964.19, УПИ II-6964.19, кв. 13б - нов, местност „с. Бистрица”, Район „Панчарево”.


Решение № 587 от 24.10.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „ж.к. Свобода”.


Решение № 588 от 24.10.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация - откриване на задънена улица от о.т. 148г до о.т. 148д и план за регулация и застрояване за УПИ XXI-3, XXII-3, XXIII-3, XXIV-3, XXV-3 и XXVI-3, кв. 42, ”Изгрев - Девети септември”, Район ”Банкя”.


Решение № 589 от 24.10.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост и обособени части от капитала на общински търговски дружества.


Решение № 590 от 24.10.2013 година

За одобряване на Споразумение за сътрудничество на Столична община с Фондация „Радост” - ЕИК 131462707 по „Програма за милосърдни и духовно - просветни занимания за деца лишени от родителски грижи”.

Приложение


Решение № 591 от 24.10.2013 година

За трайно уреждане на проблем, възникнал с изтичане на договор № РД-56-1546/19.10.2005 година и разположените опаковани бали с твърди битови отпадъци на територията на „ЗСК Кремиковци”.


Решение № 592 от 24.10.2013 година

За учредяване право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост - помещение № 24, находящо се в северния вестибюл на метростанция № 11 - „Джеймс Баучер”, с площ от 624,10 кв.м., Район „Лозенец” на сдружение „Съюз на артистите в България”.


Решение № 593 от 24.10.2013 година

За проектиране на градска скулптурна композиция „Алеко Константинов”, град София.

Приложение № 1


Решение № 594 от 24.10.2013 година

За поставяне на паметник посветен на 120-годишнината от основаването на националноосвободителна организация на българите в Македония, Беломорска Тракия и Одринско.


Решение № 595 от 24.10.2013 година

За именуване на безименни улици в Район „Триадица”, кв. „Манастирски ливади”, с имената на художниците Иван Кирков и Цанко Лавренов”.


Решение № 596 от 24.10.2013 година

За преименуване на улица в Район ”Люлин”.


Решение № 597 от 24.10.2013 година

За процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и Васил Стоянов Петров, Иван Стоянов Петров, Силвия Цветанова Петрова и Илиана Цветанова Петрова, чрез изкупуване от страна на Столична община на притежаваните от заявителите 13,50% идеални части от девет броя апартаменти, находящи се в гр. София, Район „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”, жилищен блок № 90.


Решение № 598 от 24.10.2013 година

За промяна предназначението на общинско жилище от жилище за продажба на настанените по административен ред наематели и включването му във фонд „Резервен” на СО.


Решение № 599 от 24.10.2013 година

За откриване на новопостроено обединено детско заведение в кв. 39, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, Район „Лозенец”.


Решение № 600 от 24.10.2013 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на имот с площ 26 кв.м, находящ се в град София, Район ”Витоша”, местност ”Ботаническа градина”, поради отпадане на предназначението на имота по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.