Решение № 541 от 26.09.2013 година

За отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот частна общинска собственост - помещения (кабинети), находящи се на първи, трети и четвърти етаж в сградата на бившо ХХХ-то ДКЦ, Столична община, Район „Връбница” с цел осигуряване на медицинско и здравно обслужване на населението на Район „Връбница”, за срок от 7 (седем) години и с наемни цени, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 в Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община - 10% от определената базисна наемна цена от експерт оценител за 1.0 кв.м. ползвана площ за кабинет по 9.80 лв./кв.м., за 57,94% ид.ч. от кабинет по 0.85 лв./кв.м. без вкл. ДДС.


Решение № 542 от 26.09.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 838 959,36 лв. (един милион осемстотин тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), обезпечаваща авансово плащане в размер на 35% по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект ”Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие " 2007-2013 г. (ОПРР).

Приложение


Решение № 543 от 26.09.2013 година

За разглеждане и одобряване на проект за премахване на съществуващите бариери и обособяване на зона с контролиран достъп в работни дни пред посолството на Великобритания в София, ул. ”Московска” № 9 (кв. 506а и кв. 493) и дарение от посолството на Великобритания в София на проектната документация, закупуване и доставка на предложената с проекта инсталации (боларди, охранителна будка, видеонаблюдение, пътна маркировка и пътни знаци), строително - монтажни работи на инсталациите в обхвата на проектната документация, поддръжка и сервизиране при експлоатацията на болардите.

Приложение


Решение № 544 от 26.09.2013 година

За кандидатстване на Столична община за финансиране по Компонент 2 - „Деца в риск”, програма BG06 „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 - 2014 г.), с проектно предложение: „Да изразим себе си”.

Приложение


Решение № 545 от 26.09.2013 година

За отпускане на парична помощ на общински служител за диагностика и лечение във Франция.


Решение № 546 от 26.09.2013 година

За прекратяване управлението на недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на бул. „Арсеналски” № 4 (плувен комплекс „Спартак”), предоставен на Столична община с Решение № 588 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет и предаването му на държавата.


Решение № 547 от 26.09.2013 година

За допълнение на текста на т. XI от Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.


Решение № 548 от 26.09.2013 година

За допълнение на текста на т. VIII от Решение № 281 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.


Решение № 549 от 26.09.2013 година

За предприемане на фактически и правни действия по управление на недвижим имот, във връзка с план-схема за поставяне на преместваеми обекти.


Решение № 550 от 10.10.2013 година

За утвърждаване на промяна в числеността на Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”, местна дейност, за осъществяването на аварийно - спасителни дейности.


Решение № 551 от 10.10.2013 година

За избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.


Решение № 552 от 10.10.2013 година

За приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.

Приложение


Решение № 553 от 10.10.2013 година

За изпълнение на т. 2.2 от Решение № 591 по Протокол № 30 от 22.11.2012 година на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 554 от 10.10.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 555 от 10.10.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 556 от 10.10.2013 година

За даване на съгласие за кандидатстване и съвместно реализиране със сдружение „Български червен кръст” на проект „Улицата не е дом - Самусошъл за София”.

Приложение


Решение № 557 от 10.10.2013 година

За закриване на Дом за деца „Св. Иван Рилски” от 3 до 7 години, находящ се в град София, ж.к. ”Бъкстон”, бул. „Цар Борис III” № 128, за изменение на Решение № 663 на Столичния общински съвет от 02.12.2010 година и за разкриване на Център за настаняване от семеен тип „Вълшебство”.


Решение № 558 от 10.10.2013 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XIII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Приложение № 1


Решение № 559 от 10.10.2013 година

За увеличаване капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 560 от 10.10.2013 година

За изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС - Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене”.

Приложение № 1