Решение № 461 от 18.07.2013 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в административните сгради на Район „Банкя" за монтиране на кафе-автомат и на Кметство с. Иваняне за офис, за срок съответно от 5 и 7 години.


Решение № 462 от 18.07.2013 година

За връщане за ново обсъждане на решение № 350 по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на Столичен общински съвет със заповед № РД-15-110/09.07.2013 г. на Областния управител на Област София.


Решение № 463 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.


Решение № 464 от 18.07.2013 година

За определяне на условия и ред за сключване на договори за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 465 от 18.07.2013 година

За кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. на Министерство на земеделието и храните, за подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности.


Решение № 466 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие „Пазари Север” ЕАД да разходва собствени средства в размер до 100 000 лева без ДДС за изграждане на група от преместваеми търговски съоръжения и оформяне на прилежащото пространство на пазар „Толстой", район „Надежда", гр. София.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 467 от 18.07.2013 година

За даване на разрешение на ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи-9 (девет) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 468 от 18.07.2013 година

За одобряване на изменение на план-схема за Парк „Ген. Владимир Заимов”, м. „Зона Г-13 - юг”, кв. 582, район „Оборище", по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.


Решение № 469 от 18.07.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - проект за изменение на план за застрояване в обхват: нови УПИ-III-9455 "за учебен комплекс" от кв. 1; УПИ I-9456 „за научно-технологичен парк София"; II- 62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „за административни, културно-битови и спортни нужди" от кв. 2; УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „за научно-технологичен парк София", II-5018 „за хотел", IV-9452 „за административни нужди" от кв. 10 и УПИ II-414 "за жилищно строителство" от кв.12. Надземно пешеходно преминаване - връзка и продължение на сграда № 3 (иновационен форум „Джон Атанасов") в зоната на бул. „Цариградско шосе" между о.т. 7 и о.т. 15 и надземно пешеходно преминаване - връзка и продължение на сграда № 7 (етажен паркинг) в зоната на бул. „Асен Йорданов" между о.т. 76 и о.т. 77 и УПИ I-486 „за спорт и атракции" от кв. 17 м. „БАН - IV км", по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект и изменение на план за регулация на м. НПЗ "Изток", м. „Къро", квартали № № 1, 2, 10 и 12. Изменение на локалното платно на бул."Асен Йорданов " между о.т. 80 - о.т. 22г - о.т. 1 до о.т. 72 и откриване на улица от о.т. 22г- о.т. 22б до о.т. 22. Изменение трасето на улица от о.т. 22 до о.т. 21а. Изменение границите на кв. 1. Отреждане на нов УПИ III-9455 "за учебен комплекс". Изменение границите на кв. 2 и отреждане на нови УПИ I-9456 "за научно технологичен парк София" и II-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 "за административни, културно-битови и спортни нужди. Закриване на улица от о.т. 1 до о.т. 22б. Закриване на улица от о.т. 29 - о.т. 28 - о.т. 27 - о.т. 26 до о.т. 25. Заличаване на улица от о.т. 199 - о.т. 25 - о.т. 24а до о.т. 24. 3акриване на улица от о.т. 199а - о.т. 199в до о.т. 199г. Откриване на улица от о.т. 199 - о.т. 25 - о.т. 24а - о.т. 24 до о.т. 21в. Изменение на улица от о.т. 21ж до о.т. 21а. Изменение границите на кв. 10. Заличаване на УПИ III "за учебен комплекс на МНО" от стар кв. 1. Изменение границите на УПИ II - "хотел на МНО" и преотреждането му в УПИ II-5018 от стар кв. 2. Заличаване на УПИ III "за жилищно строителство и магазини" и отреждане на нов УПИ IV-9452 "за административни нужди" от стар кв. 2. Отреждане на нов УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 "за научно технологичен парк София". Заличаване на УПИ I "за обществено жилищно строителство и магазини" от стар кв. 10. Заличаване на терен "за озеленяване" от стар кв. 2. Заличаване на УПИ I "за ОДЗ" от стар кв. 12 и приобщаването му към кв. 10. Изменение границите на УПИ II "за жилищно строителство" и преотреждането му в УПИ II-414 "за жилищно строителство" от кв. 12, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект.


Решение № 470 от 18.07.2013 година

За изменение на Решение № 107 от 28.02.2013 г. на Столичен общински съвет за придобиване право на собственост и право на преминаване върху недвижими имоти, попадащи в трасето на метрополитена в местност НПЗ „Искър-Север" - I-ва, II-ра и III-та част - от бул. „Цариградско шосе" до Летище София.


Решение № 471 от 18.07.2013 година

За приемане на доклад за резултатите от дейността на Работна група, създадена в изпълнение на Решение № 426/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет с цел изследване изпълнението на Концесионния договор, сключен със „Софийска вода" АД.

Приложение № 1


Решение № 472 от 18.07.2013 година

За предоставяне на средства за извършване на довършителни мероприятия на манастир „Св. Св. Петър и Павел", с. Долни Богров, район „Кремиковци", Столична община.


Решение № 473 от 18.07.2013 година

За промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.


Решение № 474 от 18.07.2013 година

За изменение на Решение № 562 по Протокол № 45, т. 73 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 475 от 18.07.2013 година

За отдаване под наем за срок от 1 (една) година на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляващ първи етаж с полезна площ 490.11 кв.м. от корпус № 1 на училищната сграда на 10 СОУ "Теодор Траянов", с административен адрес: ж.к. "Младост 1", до бл. 65, район "Младост", включващ : 6 (шест) броя класни стаи ведно прилежащи фоайе, коридор и санитарен възел, АОС № 10 от 16.09.1996 г., чрез провеждане на конкурс за частно училище.


Решение № 476 от 18.07.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на район „Витоша”.


Решение № 477 от 05.09.2013 година

За предложение за провеждане на местен референдум в Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и „Софийска вода“ АД?“.


Решение № 478 от 12.09.2013 година

За отпускане на средства за довършване изграждането на храмове в град София.


Решение № 479 от 12.09.2013 година

За връщане за ново разглеждане на Решение № 364 по Протокол № 43 от 18.07.2013 година на Столичния общински съвет.


Решение № 480 от 12.09.2013 година

За изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет).