Решение № 681 от 12.07.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – УПИ ІХ-общ., от квартал 182, по плана на местност “Зона Б-3”, район “Възраждане” – за жилища – собственост на фирма “ГРИЙН ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.


Решение № 682 от 12.07.2007 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град София – район “Връбница”, на бул. “Ломско шосе”, представляващи поземлени имоти – ПИ, с пл. № 832 и ПИ с пл. № 833, от квартал 29, по плана на местност “бул. “Ломско шосе”, район “Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на граждани.


Решение № 683 от 12.07.2007 година

За отмяна на Решение № 468 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г. и замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, на ул. „Бедек” № 3, район „Надежда”, за жилища – собственост на фирма ЕТ „ЗОРА – Игнат Тошев”.


Решение № 684 от 12.07.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 56Д, местност „ЖК „Толстой”, район „Надежда” в частта му за УПИ ІІІ-948,общ. и УПИ ІV-938, 948.

Договор


Решение № 685 от 12.07.2007 година

За процедура по прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Столичната община.


Решение № 686 от 12.07.2007 година

За делба на недвижими имоти между Столичната община, Лили Фархи, Сима Фермон и Моше Молхо.


Решение № 687 от 12.07.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-7б /седми, буква “б”/, целия с площ от 530,00 /петстотин и тридесет/ кв.м., кв. 13 /тринадесети/, СПЗ “Слатина – юг”, район “Слатина”.


Решение № 688 от 12.07.2007 година

За осигуряване на средства в размер на 4970 лв. за издаване на книгата “ВКУСЪТ НА ВРЕМЕТО. “ЩУРЦИТЕ” – БЪЛГАРСКАТА РОК ЛЕГЕДНДА”.


Решение № 689 от 12.07.2007 година

За приемане на Статут на Софийски международен фолклорен фестивал “Витоша”.


Решение № 690 от 12.07.2007 година

За поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова.


Решение № 691 от 12.07.2007 година

За поставяне на мемориална плоча с бронзов барелеф на Иван Башев – бивш външен министър.


Решение № 692 от 12.07.2007 година

За поставяне на паметна плоча на о.з.полк. Лазар Костов Нишков и на Константин Владов Муравиев.


Решение № 693 от 19.07.2007 година

За изработване на изменение на Общия устройствен план на Столичната община.


Решение № 694 от 19.07.2007 година

За промяна на бюджета на театър „София” за 2007 г.


Решение № 695 от 19.07.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска”.


Решение № 696 от 19.07.2007 година

За м. „Малинова долина части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та” - ПРЗ.


Решение № 697 от 19.07.2007 година

За приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ІІІ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 698 от 19.07.2007 година

За завишение на средната брутна работна заплата на Зоопарк – София, считано от 01.07.2007 г.


Решение № 699 от 19.07.2007 година

За завишаване на щатната численост на общинските предприятия.


Решение № 700 от 19.07.2007 година

За осигуряване на средства за разкриване на една щатна бройка в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – район “Лозенец”.