Решение № 1 от 11.01.2007 година

За осигуряване на средства за транспортиране и депониране на 80 000 тона балирани битови отпадъци в регионалното депо на Община Карлово.


Решение № 2 от 11.01.2007 година

За приемане на Оперативна работна програма на СОС за 2007 г.


Решение № 3 от 11.01.2007 година

За предложение на Столична община за попълване състава на Съвета на директорите на „Топлофикация-София” АД и даване на мандат на представителите на СО в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация-София” АД за предлагане и гласуване за избирането му.


Решение № 4 от 11.01.2007 година

За приемане на „Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007 – 2011” и „План за действие за изпълнение на стратегията за борба с наркотиците 2007 – 2011” .


Решение № 5 от 11.01.2007 година

За определяне на работни места за хора с трайни увреждания в търговските дружества с над 50 % общинска собственост на капитала и в общинските предприятия.


Решение № 6 от 11.01.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на пристройки за санитарни възли към съществуващите сгради на 62-ро ОУ кв. Обеля и 175-то ОУ – с. Мрамор, район “Връбница”.


Решение № 7 от 11.01.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за направа на изкуствено затревяване на тренировъчното игрище на 57-мо спортно училище “Св. Наум Охридски”, район “Красна поляна”.


Решение № 8 от 11.01.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ подмяната на дограмата на 25-то ОУ “Петър Берон”, ПГИЧЕ и 142 ОУ, район “Красно село”.


Решение № 9 от 11.01.2007 година

За определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на „ПОК Доверие”АД.


Решение № 10 от 11.01.2007 година

За изваждане на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД от ГОПРП 2006 и предложение за включване в ГОПРП 2007 на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, които са отдадени под наем и не се ползват по предназначение.


Решение № 11 от 11.01.2007 година

За промяна в Устава на „Егида – София” ЕАД.


Решение № 12 от 11.01.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 13 от 11.01.2007 година

За процедура по прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез замяна на общински имот с реална част от частен имот, която се отнема за улица.


Решение № 14 от 11.01.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VЦІ-1378 и VІІ-общ., в кв. 76, по плана на м. „Борисова градина – Погребите – ІІ част”, чрез замяна.


Решение № 15 от 11.01.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 16 от 11.01.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІХ-2410 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди четиристотин и десет), кв. 19 (деветнадесет), по плана на кв. Изгрев, гр. Банкя, район “Банкя”.


Решение № 17 от 11.01.2007 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 18 от 11.01.2007 година

За замяна на право на строеж за магазин с площ от 260 кв.м. върху урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 3а, м. ЖК “Хаджи Димитър” срещу жилищни имоти – собственост на Стефан Иванов Илиев, при условията на чл. 71, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.


Решение № 19 от 11.01.2007 година

За обявяване на търг за продажба на общински УПИ І “За обществено и делово обслужване и подземни гаражи”, кв. 116-б, м. “Подуяне-Център”.