Обратно Заседание № 16 от 25.06.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 16 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

25 юни 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4732/15.06.2020 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 245 по т. 1, обявено на 30.06.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4859/18.06.2020 г. относно частична промяна на структурата и числеността на Столична общинска администрация.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 246 по т. 2, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4561/10.06.2020 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2021 г.
  Докл. Десислава Билева
  Решение № 247 по т. 3, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4314/04.06.2020 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект № BG16M1OP002-5.003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез промяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
  Докл. Десислава Билева
  Решение № 248 по т. 4, обявено на 30.06.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-303/58/23.03.2020 г. относно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Столична община.
  Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов, Лорита Радева, Иван Таков, Стефан Марков
  Решение № 249 по т. 5, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1

 6. Доклад вх.№ СОА19-ПП00-5/12/08.06.2020 г. относно участие на Столична община във II-ра фаза на европейски проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 250 по т. 6, обявено на 30.06.2020 г.

 7. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4355/04.06.2020 г. относно въвеждане на нова организация на движението по ул. „Съборна“.
  Докл. арх. Здравко Здравков, Кристиан Кръстев, Силвия Христова, Зафир Зарков, Борис Бонев
  Решение № 251 по т. 7, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1
  Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 7390/2021 г., III к. с., по описа на АССГ.
  Образувано е адм. дело № 2778 / 2022 г., второ отделение на ВАС. Съдебното производство е приключило с окончателно съдебно решение. Решението на СОС е в сила.

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4852/18.06.2020 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното положение в Република България.
  Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Калоян Паргов
  Решение № 252 по т. 8, обявено на 30.06.2020 г.

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4332/04.06.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ V- София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 253 по т. 9, обявено на 30.06.2020 г.

 10. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-19/2/04.06.2020 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – хардуер и софтуер за надграждане на ехографски апарат.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 254 по т. 10, обявено на 30.06.2020 г.

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4669/12.06.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ VII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 255 по т. 11, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1

 12. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6263/30.12.2019 г. относно възлагане на кмета на Стлична община изготвянето на правен и финансов анализ, финансово-икономически и технологичен метод на Столично общинско предприятие „Чистота“, включващ организация на дейностите и източниците на финансиране, както и проект на правилник за дейността на общинското предприятие, включително предмет на дейност, структура, управление, числен състав права и задължения на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
  Докл. група общински съветници
  Решение № 256 по т. 12, обявено на 30.06.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4890/4/21.05.2020 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1212, попадащ в ул. „Филип Кутев“ и в ул. „Ради Радев“, с площ от 1657 кв. м., собственост на физически лица.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 257 по т. 13, обявено на 30.06.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-673/3/21.05.2020 г. относно придобиване от Столична община на реални части от ПИ с идентификатор 68134.905.1211, попадащи в ул. „Филип Кутев“, с площ 955 кв. м., и в УПИ III-за озеленяване, кв.1, м. „ЗООПАРК“, с площ 526 кв. м., собственост на физически лица.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 258 по т. 14, обявено на 30.06.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1921/1/19.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 1 кв. м. от имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на Район „Илинден“, находящ се в гр. София, ж.к. „Захарна Фабрика“, улица „Билянини извори“ № 10, бл. № 51А, вход „Б“, върху която част се предлага поставянето на банкомат.
  Докл. Иван Божилов
  Решение № 259 по т. 15, обявено на 30.06.2020 г.

 16. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-4872/1/21.05.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 260 по т. 16, обявено на 30.06.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-4717/1/14.05.2020 г. относно процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XI-86, кв. 33, м. „Карпузица“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.1895.1050 с площ 55 кв. м и 68134.1895.1048 с площ 143 кв. м. на собственика на УПИ, в който се включват на основание §8, ал. 2 т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 261 по т. 17, обявено на 30.06.2020 г.

 18. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2163/3/12.03.2020 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 262 по т. 18, обявено на 30.06.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3304/6/14.05.2020 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПРЗ, касаещ УПИ XLIV- 2677,2679, кв. 100, м. „Волуяк-гарата“, чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 263 по т. 19, обявено на 30.06.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15127/3/21.05.2020 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот 68134.2815.1201, с площ от 331 кв. м., попадащ в улична регулация, собственост на физически лица.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 264 по т. 20, обявено на 30.06.2020 г.

 21. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16017/6/20.05.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено на първи етаж в сградата на 170-то СУ „Васил Левски“, находящо се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 265 по т. 21, обявено на 30.06.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3733/5/21.05.2020 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – помещение за стоматологичен кабинет в сградата на 162 ОУ „Отец Паисий“, находящ се в кв. Ботунец, район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, със срок от 3 години.
  Докл. Лилия Донкова
  Решение № 266 по т. 22, обявено на 30.06.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2703/1/14.05.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ XII- общ., кв. 12, в.з. „Градище-Панчарево I-а част“, район „Панчарево“.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 267 по т. 23, обявено на 30.06.2020 г.

 24. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-16235/3/21.05.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП с площ от 9 кв. м и прилежащите кабелни линии със сервитутна площ 16 кв. м върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 37914.6848.3208, в.з „Бяла нива“, землището на с . Кокаляне.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 268 по т. 24, обявено на 30.06.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1521/9/14.05.2020 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 269 по т. 25, обявено на 30.06.2020 г.

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8145/3/12.03.2020 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ V-158,  кв.14, м.в.з. „Беликата“, с. „Панчарево“, на собственика на законно построена върху него сграда.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 270 по т. 26, обявено на 30.06.2020 г.

 27. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6828/5/08.04.2020 г. относно процедура по чл.35, ал.3 от ЗОС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 46721.3851.326, на собственика на законно построената върху имота сграда.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № по 271 т. 27, обявено на 30.06.2020 г.

 28. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4757/16.06.2020 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Константин Кацаров в гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 34, където той е живял.
  Докл. Малина Едрева
  Решение № 272 по т. 28, обявено на 30.06.2020 г.

 29. Доклад вх.№ СОА20-КИ18-155/1/18.06.2020 г. относно поставяне на паметна плоча на Нейчо Попов, Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова на сградата, където са живели, гр. София, ул. „Люботрън“ № 96, бл.3, вх.А.
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова
  Решение № 273 по т. 29, обявено на 30.06.2020 г.

 30. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-1451/3/18.06.2020 г. относно поставяне на естествен камък, адаптиран в градска среда в парк „Владимир Заимов“.
  Докл. Малина Едрева
  Решение № 274 по т. 30, обявено на 30.06.2020 г.

 31. Питане вх.№СОА20-ГР94-809/14.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно капацитет, запълняемост и приходи от общински паркинги.
  Отговор по т. 31

 32. Питане вх.№СОА20-ГР94-1050/26.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно ремонт и реконструкция на бул. Васил Левски през 2018 г.
  Отговор по т. 32

 33. Питане вх.№СОА20-ГР94-525/03.02.2020 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно строителство на сграда в имот 68134.2097.464, Столична община, район „Витоша“.
  Отговор по т. 33

 34. Питане вх.№СОА20-ГР94-1237/09.03.2020 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно зимно почистване на пътищата в Природен парк Витоша.
  Отговор по т. 34

 35. Питане вх.№СОА20-ВК66-3611/11.05.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно обследване на опасните кръстовища в София.
  Отговор по т. 35

 36. Питане вх.№СОА20-ГР94-1261/10.03.2020 г. от г-н Методи Лалов – общински съветник относно регистрираните домашни кучета на територията на Столична община (СО) по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
  Отговор по т. 36

 37. Питане вх.№СОА20-ВК66-2181/10.03.2020 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник относно незаконен строеж, ползващ чужда собственост в кв. Триъгълника, район „Надежда“.
  Отговор по т. 37

 38. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4860/18.06.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори.
  Докл. д-р Дончо Барбалов
  Решение № 275 по т. 38, обявено на 30.06.2020 г.

 39. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4460/2/19.06.2020 г. относно приемане на Решение за изменение и допълнение на Решение № 244 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичен общински съвет, по повод изменение и допълнение на т.1.2.6 от същото.
  Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 276 по т. 39, обявено на 30.06.2020 г.

 40. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-256/1/22.06.2020 г. относно даване съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 277 по т. 40, обявено на 30.06.2020 г.

 41. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5037/23.06.2020 г. относно провеждане на публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация – София“ ЕАД
  Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
  Решение № 278 по т. 41, обявено на 30.06.2020 г.

 42. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5040/23.06.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 г. (№ ДЗОП – 10/24.07.2015 г.)
  Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев
  Решение № 279 по т. 42, обявено на 30.06.2020 г.
  Приложение № 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)