Обратно Заседание № 6 от 09.04.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 09.04.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-324/213/02.04.2024 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на "Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г."

Васил Терзиев - кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2988/04.04.2024 г. относно проектно предложение „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ и издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща получената безвъзмездна помощ по договора.

Васил Терзиев - кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2601/25.03.2024 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2024 г.

Иван Матов – зам.-кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2673/26.03.2024 г. относно одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация – план-извадка на УПИ ІІ-„за плувен басейн, обединено детско заведение и озеленяване“, кв. 14, м. „Бул. Баба Парашкева“, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.2823.2980 по КККР, за образуване на нов УПИ ІV-2980 „за ЖС“, нов кв. 28 по проекто-плана за м. „Бул. Сливница“ – част кв. „Модерно предградие“ и изменение на плана за улична регулация в участъка от о.т. 188 до о.т. 312 по ул. „Ростов“ и от о.т. 305 до о.т. 312 за създаване на нова улица по нови о.т. 235а- о.т. 72-о.т. 243 (ул. „Виткова ливада“) и по нови о.т. 71- о.т. 72-о.т. 72а (ул. „Вълчо Георгиев“).

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2674/26.03.2024 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Електроснабдяване“ за обект: „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. - 1kV за „жилищна сграда с изгребна яма“ в ПИ с идентификатор 68134.4199.7, м. „в.з. Люлин“, район „Овча купел“ и одобряване на задание.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2697/27.03.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Люлин“, кв. 12а за създаване на нови УПИ I-20 „за ЖС“, УПИ II-20 „за ЖС”, УПИ III-20 „за ЖС“, поземлен имот с идентификатор 68134.4188.20 по КККР; план за улична регулация от о.т. 101а /нова/ до о.т. 100б /нова/ и от о.т.101а /нова/ до о.т. 101г /нова/; изменение на улична регулация от о.т. 109а до о.т. 101 и план - схеми по чл. 108 от ЗУТ по част „Електроснабдяване“ в обхвата на разработката, район „Овча купел“ на Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13544/1/28.03.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т.4 - о.т.6; заличаване на улица между о.т.6 – о.т.6а и създаване нова улица между о.т.6- о.т.6б-(нова)о.т.6в-(нова)о.т.6г; изменение на план за регулация на УПИ XVI-1296, кв. 8а, м. „Свобода“ и контактен УПИ I-„за парк“, кв. 25, м. „Северен парк“ и образуване на нови УПИ V-1266,2027 „за жс“ в кв. 8а и УПИ XVI -1296,2006,2066 „за жс“ в кв. 8, м. „ж.к. Свобода“, район „Надежда“ и създаване на сервитут за водопровод Ф 1200 СТ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1377.1296, 68134.1377.2066, 68134.1377.2006, 68134.1375.2027, 68134.1375.1266 и 68134.1374.2142 по КККР; план за застрояване (ПЗ) за нов УПИ V-1266,2027„за жс“, кв. 8а, м. „ж.к. Свобода“ и изменение на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ XVI -1296,2006,2066 „за жс“, кв. 8, м. „ж.к. Свобода“, район „Надежда“. 

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-2616/25.03.2024 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, находящи се в райони „Красна поляна“ и „Илинден“ – за реализиране на проект „Зелен ринг на София“.

Борис Бонев и Христо Копаранов – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-10631/20.11.2023 г. относно възлагане на Кмета на Столична община изготвянето на правен и финансов анализ, финансово-икономически и технологичен модел на Столичното общинско предприятие  „Чистота“, включващ организация на дейностите и източници на финансиране, както и проект на правилник за дейността на общинското предприятие, включително предмет на дейност, структура, управление, числен състав, права и задължения на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

И. Таков, В. Григорова, Д. Тонова, И. Пешев, Н. Велчев, В. Тодоров, Е. Савов, С. Младенов и И. Виделов – общински съветници от МК „БСП за България“ в  СОС

Информация вх. № СОА24-ВК08-4406/22.03.2024 г. относно премахване на дървесна растителност във връзка с реализирането на инвестиционен проект: Изграждане на бул. „Рожен“ от надлез над ж.п. линия при ул. „Джерман“ и цялостната реконструкция на трамваен релсов път в участъка с изграждане на съпътстващата инфраструктура.

Инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Разни.

 

Видео излъчване 

Протокол