Обратно Заседание № 3 от 05.03.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 05.03.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Приемане на Вътрешни правила за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Доклад вх. № СОА24-ВК66-761/28.01.2024 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024 г. /първо четене/

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1563/21.02.2024 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2024 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1261/2/29.02.2024 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София“ за 2023 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-11068/08.12.2023 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на общинско имущество движими вещи, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА24-ВК08-608/15/06.02.2024 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА24-ВК66-831/30.01.2024 г. относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерство на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление на обособен участък а) „София- минерални води в триаски скали“ от находище № 102- район „Софийска котловина“ по Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Информация вх. № СОА21-ДИ05-324/185/24.11.2023 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021-2026 г.“

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Разни.

 

Видео излъчване

Протокол