Решение № 819 от 16.12.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 818 от 16.12.2021 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Решение № 817 от 16.12.2021 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи - частна общинска собственост на дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

Решение № 816 от 16.12.2021 година

За продължаване на участието на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проекта.

Решение № 815 от 16.12.2021 година

За сключване на предварителни писмени договори с лица, желаещи да придобият статут на Организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил по смисъла на чл.84а от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, във връзка с въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от обувки и текстил, съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗУО.

Приложение №1

Решение № 814 от 16.12.2021 година

За одобряване на сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи - отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Приложение №1

Решение № 813 от 16.12.2021 година

За приемане на Годишен план - график за 2022 година за дейността на Столична програма „Социални иновации“.

Приложение №1

Решение № 812 от 16.12.2021 година

За отмяна на Решение № 265/30.05.2019 година на Столичен общински съвет и приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 година, включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Приложение № 1 - част 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78, 9, 10, 11, 12, 13, 1415

Решение № 811 от 16.12.2021 година

За частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и районни администрации „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Илинден“, „Кремиковци“ и „Други дейности“ на Столична общинска администрация и районните администрации към Столична община.

Решение № 810 от 16.12.2021 година

За актуализация на бюджета на Столична община за 2021 година.

Решение № 809 от 16.12.2021 година

За приемане и одобряване за 2022 година на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Решение № 808 от 16.12.2021 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Решение № 807 от 16.12.2021 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване за необходимо специфично и продължително лечение.

Решение № 806 от 25.11.2021 година

За кандидатстване с проектно предложение „Столична библиотека - подкрепяща среда за творческо и дигитално включване на малцинствените общности от София и София област по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 г., Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по покана BGCULTURE-3.001, Резултат 3: „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 година.

Решение № 805 от 25.11.2021 година

За приемане на Решение за корекция по бюджета: намаление на Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, Дейност 759 „Други дейности по културата“ §1020 разходи за външни услуги (- 140 000 лв.) към Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ §1020 разходи за външни услуги увеличение (+ 140 000 лв.).

Решение № 804 от 25.11.2021 година

За актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Столична община.

Решение № 803 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в с.Кокаляне на територията на Район „Панчарево“ - Столична община, с името „Теменуга“.

Решение № 802 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в с. Кокаляне на територията на Район „Панчарево“ - Столична община, с името „Димовска бара“.

Решение № 801 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ - Столична община, с името „Калфин рид“.

Решение № 800 от 25.11.2021 година

За именуване на безименна улица, находяща се в с. Житен, СО - Район „Нови Искър”, с името „Житен клас“.