Решение № 732 от 25.10.2018 година

За откриване на процедура относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 17 (седемнадесет) броя терени, обособени части от имот - подлез „Ситняково”, с идентификатор 68134.108.211.1, на бул. „Михай Еминеску” и бул. „Шипченски проход”, публична общинска собственост, съставен АПОС 1003/12.10.2017 г. на Район „Средец”, заедно с поставените 17 (седемнадесет) броя самостоятелни преместваеми търговски обекти - павилиони, общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, изградени във временен режим, съгласно локална схема № 41 одобрена от Главен архитект на град София на 31.01.2014 г.

Решение № 731 от 25.10.2018 година

За определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.

Приложение № 1 и 2

Решение № 730 от 25.10.2018 година

За определяне на условия и ред за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 729 от 25.10.2018 година

За провеждане на 32-то издание на „Киномания” като част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. и финансиране на фестивала от реализирана икономия от Календара на културните събития за 2018 г.

Решение № 728 от 25.10.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация между о.т. 548а и о.т. 548в (създаване на тротоар) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-1025а, 2701 с цел разделянето му на нови УПИ VI-3158 "за ЖС" и УПИ IX-3158 "за ЖС" за имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 02659.2194.3158 по КККР на гр. Банкя), в следствие на което се изменя контактен УПИ I - "за лесопарк" от кв. 114, м. „гр. Банкя", район „Банкя".

Решение № 727 от 25.10.2018 година

За разрешаване допускането на по-големи отклонения от установените в чл. 36, ал. 1 от ЗУТ по отношение на съществуващата 3-етажна сграда с идентификатор 68134.100.177.2 във вътрешния двор на УПИ ХII-12 (ПИ с идентификатор 68134.100.177), кв. 455, м. „ГГЦ - Зони Г-8 и Г-10”, ул. „Цар Шишман" № 4, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ.

Решение № 726 от 25.10.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025г., въз основа на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор", гр. Бухово, район „Кремиковци", попадащ в територия, определена с Общия устройствен план (ОУП) на Столична община (СО) за далекоперспективно развитие.

Решение № 725 от 25.10.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 407 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин - 7 м.р.” и плансхеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Индира Ганди”, бул. „Добринова скала”, бул. „Джавахарлал Неру” и бул. „Царица Йоана”.

Решение № 724 от 25.10.2018 година

За даване разрешение на „Диагностично-консултативен център II - София” ЕООД за включване в реализация на проект за основен ремонт, основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите в които е разположен ОКИ „Столична библиотека”.

Решение № 723 от 25.10.2018 година

За допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2018/2019 година в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 722 от 25.10.2018 година

За утвърждаване на вътрешни правила за работа на комисията, съгласно ЗПКОНПИ, създадена с Решение № 346 по Протокол № 54 от 31.05.2018 година от Столичен общински съвет.

Приложение № 1

Решение № 721 от 11.10.2018 година

За предоставяне на еднократна финансова помощ на уредника на Клуб на инвалида и пенсионера - с. Световрачене, Район „Нови Искър”, пострадал при тежкия пътен инцидент край гр. Своге на 25.08.2018 година.

Решение № 720 от 11.10.2018 година

За сключване на Анекс към договор за банков кредит, сключен между „Българска банка за развитие” АД и „Център за градска мобилност” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 719 от 11.10.2018 година

За отмяна на Решение № 389 по Протокол № 55 от 14.06.2018 година на Столичния общински съвет.

Решение № 718 от 11.10.2018 година

За проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.

Приложение № 1

Решение № 717 от 11.10.2018 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1

Решение № 716 от 11.10.2018 година

За осигуряване на средства за извършване на превантивни мерки на територията на Столична община.

Решение № 715 от 11.10.2018 година

За провеждане на процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Решение № 714 от 11.10.2018 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XV - София” ЕООД,чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1, 2, 3 и 4

Решение № 713 от 11.10.2018 година

За увеличаване капитала на „Първа специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение-Света София” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1 и 2