Решение № 132 от 15.03.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-2047 „за жилищно строителство" (проектен УПИ III-250, общ.), кв. 320б, м. „ж.к. Борово", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово" в граници: бул. "България", бул. "Тодор Каблешков", бул. "Ген. Стефан Тошев", ул. „Дойран" и бул. "Гоце Делчев", район "Красно село", одобрен с Решение № 404 по протокол № 43, т. 46 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 131 от 15.03.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - ПР за кв. 10в, УПИ III-877, 878 - „за офиси, магазини и складове”, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Хаджи Димитър - част", район „Подуяне".

Решение № 130 от 15.03.2018 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5252.273 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I-273 - „за складове, офиси и жилищно строителство" от кв. 32а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т. 251 - о.т. 251а - о.т. 251б - о.т. 251в - о.т. 251г - о.т. 251д - о.т. 251е - о.т. 251ж - о.т. 251з - о.т. 251и; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т. 250 - о.т. 251 - о.т. 252 - о.т. 253, м. „кв. Курило, гр. Нови Искър", район „Нови Искър".

Решение № 129 от 15.03.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” - Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение № 128 от 15.03.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж" - Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение № 127 от 15.03.2018 година

За определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба на настанените в тях наематели; на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и на общински ателиета, гаражи и паркоместа за настаняване под наем.

Приложение № 1, 2, 3, 4

Решение № 126 от 15.03.2018 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.

Приложение

Решение № 125 от 15.03.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 124 от 15.03.2018 година

За заемообразно финансиране на стартирането на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Решение № 123 от 15.03.2018 година

За утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година.

Приложение

Решение № 122 от 15.03.2018 година

За увеличаване на възнагражденията, изплащани на работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения в ОП „Гробищни паркове” с 20% процента.

Решение № 121 от 15.03.2018 година

За приемане на план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столичната община през 2018 година и Отчет за изпълненние на едногодишен План по реализация на Стратегията за образование на Столичната община за 2017 година.

Приложение № 1 и 2

Решение № 120 от 15.03.2018 година

За приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект - Общ градоустройствен план”.

Приложение № 1

Решение № 119 от 15.03.2018 година

За приемане на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 118 от 15.03.2018 година

За изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.

Решение № 117 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект ,,WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители”.

Решение № 116 от 15.03.2018 година

За приемане на частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.

Приложение № 1

Решение № 115 от 22.02.2018 година

За увеличаване капитала на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1 и 2

Решение № 114 от 22.02.2018 година

За поставяне на паметна плоча на Йордан Соколов в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 26, вход „А”, където той е живял.

Решение № 113 от 22.02.2018 година

3a промяна в състава на Съвета на директорите на "Топлофикация София".