Решение № 272 от 26.04.2018 година

За отпускане на средства за повишаване квалификацията на помощник - възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община.

Решение № 271 от 26.04.2018 година

За сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Българското национално радио”, „Национален дворец на културата - Конгресен център” ЕАД, „Софийска опера и балет” и „Софийска филхармония”.

Приложение № 1, 2, 3, 4

Решение № 270 от 26.04.2018 година

За отстраняване на техническа грешка в Решение № 82 по Протокол № 48 на Столичен общински съвет от 22.02.2018 г., с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 269 от 26.04.2018 година

За процедура по параграф 8, ал. 2, т. 1 от ПР от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез придобиване на общински имот с идентификатор: 02659.2192.2027 с площ 105 кв.м., находящ се в гр. Банкя, кв. ”Михайлово”, ул. „Асен Разцветников”.

Решение № 268 от 26.04.2018 година

За изкупуване на ПИ с идентификатор № 00357.5359.1239 по КККР, собственост на физически лица, за включване в гробищен парк на кв. ”Кумарица”, гр. Нови Искър поради фактическо загробване.

Решение № 267 от 26.04.2018 година

За процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17 от ЗУТ за прилагане на ПУП, определяне на квоти на съсобственост и прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чрез изкупуване на общинския дял, представляващ 366/2579 (14,19%) идеални части от УПИ I-1401, 1402, 1403, кв. 28, м. „ж.к.Връбница-II част”, с идентификатор 68134.2815.3119, Район „Връбница”, Столична община.

Решение № 266 от 26.04.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ III-1058, кв. 113, м. „Волуяк - гарата”, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията - Район „Връбница”, Столична община.

Решение № 265 от 26.04.2018 година

За продължаване процедурата по изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ XI-853 и УПИ XII-855 и образуване на нов УПИ VIII16, 817, кв. 10, м. „ж.к. Люлин - бул. Пиротски”, съгласно Заповед № РА50-888/22.12.2017 г. на Главния архитект на Столична община.

Решение № 264 от 26.04.2018 година

За процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона по устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.

Решение № 263 от 26.04.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I-120, кв. 81, м. ”Горна баня”, Район„Овча купел”.

Решение № 262 от 26.04.2018 година

За изкупуване от страна на Столична община на реални части с обща площ от 1 482 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1935.987 и поземлен имот с идентификатор 68134.1935.988, попадащи в реализирани улици местност „Гърдова глава”, Район „Витоша”.

Решение № 261 от 26.04.2018 година

За именуване на преустроената музейна сграда на НМ „Боянска църква” в детска градина за две групи.

Решение № 260 от 26.04.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се във в.з. ”Килиите”.

Решение № 259 от 26.04.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация.

Решение № 258 от 26.04.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО - Район „Искър”.

Решение № 257 от 26.04.2018 година

За продажба на идеална част от поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1383.2167, съставляващ УПИ III - за тп, кв. 73б, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б”, Район „Надежда”, гр. София на собственика на самостоятелен обект в сграда, находяща се в имота.

Решение № 256 от 26.04.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване от Сдружение „УСЪРДИЕ” на общински недвижим, нежилищен имот, находящ се в СО - Район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 125, вх. ”В”, ет. 1.

Решение № 255 от 26.04.2018 година

За откриване на процедура за провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост-помещение, находящо се в приземен етаж (сутерен) на сграда за образование на територията на СО - Район „Илинден”.

Решение № 254 от 26.04.2018 година

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.1107.327, с площ от 328.00 кв. метра, находящ се в гр. София, Район „Красна поляна”, ул. „Уста Генчо” № 40, м. „НПЗ Средец”, кв. 2, съставляващ УПИ IV-212.

Решение № 253 от 26.04.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ VIII-323, кв. 41, м. „кв. Бенковски”, Район „Сердика”, по плана на гр. София.