Решение № 492 от 12.07.2018 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ относно урегулиран поземлен имот VII-46 от кв. 1 на с. Казичене.

Решение № 491 от 12.07.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.427, съставляващ УПИ XI-427, кв. 32, находящ се във в.з. „Великата”, с. Панчарево, Район „Панчарево”.

Решение № 490 от 12.07.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 04234.6916.436, съставляващ УПИ V-436, кв. № 4, находящ се във в.з. „Косанин дол”, с. Бистрица, Район „Панчарево”.

Решение № 489 от 12.07.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, находящи се в имот - публична общинска собственост, представляващи лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в сградите на здравни служби с. Казичене, с. Герман, с. Пасарел и с. Бистрица, Район „Панчарево”, със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинети за общопрактикуващи лекари” и „за стоматологични кабинети”.

Решение № 488 от 12.07.2018 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 9 кв.м. в общински имот - ПИ с идентификатор 14831.6509.3106, заедно със сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии с площ от 10.50 кв.м., м.„Терасите”, землището на с. Герман - Район „Панчарево”.

Решение № 487 от 12.07.2018 година

За процедура по изкупуване от Столична община на (части или цели имоти, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение № 45 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на Столичен общински съвет) 13 (тринадесет) поземлени имоти или части от поземлени имоти с идентификатори: 68134.8636.4, 68134.8636.5, 68134.8636.6 (проектен идентификатор 68134.8636.122 на частта от имота), 68134.8636.16 (проектен идентификатор 68134.8636.125 на частта от имота), 68134.8636.105 (проектен идентификатор 68134.8636.129 на частта от имота), 68134.8636.106 (проектен идентификатор 68134.8636.127 на частта от имота), 68134.8636.80, 68134.8636.81 (проектен идентификатор 68134.8636.131 на частта от имота), 68134.8636.61, 68134.8636.52 (проектен идентификатор 68134.8636.133 на частта от имота), 68134.8636.53, 68134.8636.54, 68134.8636.50 (проектен идентификатор 68134.8636.135 на частта от имота) - частна собственост, попадащи съгласно действащ ПУП в обект на транспортната инфраструктура от първостепенно значение - улица, публична общинска собственост - за обект „Изграждане на източна тангента - I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов” до „Северна скоростна тангента”.

Решение № 486 от 12.07.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на план за регулация, одобрен при действието на ЗТСУ, за УПИ II-237, кв. 16, Д. Богров.

Решение № 485 от 12.07.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план в частта за УПИ XII-138, кв. 13 по действащ регулационен план на с. Кубратово, Район „Нови Искър”, Столична община.

Приложение

Решение № 484 от 12.07.2018 година

За допълнение на Решение № 6 по Протокол № 46, т. 3 от 25.01.2018 г. на СОС за процедура по чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхвата на с. Чепинци, Район „Нови Искър”, кв. 93 за УПИ XV-84, УПИ XVI-86 и УПИ XVII-85 и улица между О.Т./14- 50/.

Приложение

Решение № 483 от 12.07.2018 година

За прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху урегулиран поземлен имот VI-177, кв. 47, с. Световрачене, Район „Нови Искър”, нанесен в действащата кадастрална карта и регистри с идентификатор 65601.5479.359. 

Решение № 482 от 12.07.2018 година

За процедура по чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост за провеждане на публичен търг, за продажба на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 51250.5714.201, с. Негован, Район „Нови Искър” - СО.

Решение № 481 от 12.07.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 480 от 12.07.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 479 от 12.07.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 478 от 12.07.2018 година

За сключване на Договор по чл. 38 и чл. 80 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет.

Решение № 477 от 12.07.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на м. „бул. Сливница - Люлин - 10 м.р.” за създаване на нов УПИ II-102, кв. 123, в съответствие с Решение № 396 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.

Приложение

Решение № 476 от 12.07.2018 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ XLV-1863 от кв. 130, местност „Драгалевци - разширение - север”, по плана на гр. София.

Решение № 475 от 12.07.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се във в.з. „Килиите”.

Решение № 474 от 12.07.2018 година

За процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица чрез доброволно делба и получаване в дял на реална част от имота.

Решение № 473 от 12.07.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Витошко лале” № 10-10А, Район „Витоша”, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1937.1471.