Решение № 532 от 26.07.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ VIII-815, 816, 817, 818 - „за ЖС" от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2", който имот с тази точка „се изключва".

Решение № 531 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздадени УПИ III-1828 „за жс" от кв. 14б (нов) и УПИ II-2777 „за жс" и УПИ III-835 „за жс" от кв. 14а, свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XVI-1004 от кв. 14а и УПИ XIV-447 от кв. 14б (нов), м. „в.з. Малинова долина - 2а част", план за улична регулация (ПУР) за новосъздадена улица от о.т. 95а (нова) до о.т. 111а (нова) и от о.т. 111а (нова) до о.т. 111 между квартали 14а и 14б (нов), район „Витоша", Столична община.

Решение № 530 от 26.07.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII-2129, 2130 „за ж.с.", кв. 46, м. „Надежда 4", район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4", район „Надежда", одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Решение № 529 от 26.07.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 2”, в частта му относно УПИ Х-97 (ПИ с идентификатор 68134.4091.97) от кв. 8, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 528 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57011.5522.35 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър" за създаване на нов УПИ II-35 - „за жилищно строителство" от кв. 2а; изменение на плана за улична регулация между о.т. 8а - о.т. 8б, кв. 2а по плана на с. Подгумер, район „Нови Искър", Столична община.

Решение № 527 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-601 (ПИ с идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и 49206.2633.9114 по КККР), кв. 36, м. „с. Мрамор”, Район „Връбница”, за създаване на нови УПИ XXIII-9114 - „за жс", УПИ XVI-9116 - „за жс", изменение на плана за регулация на контактни УПИ XVII-166 и УПИ XV-170, и задънена улица по о.т. 136а - о.т. 136б - о.т. 136в.

Решение № 526 от 26.07.2018 година

За проект за подробен устройствен план - План за регулация на улица от о.т. 104а - о.т. 104г до о.т. 104ж; план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили, план-схема по част „ВиК” и план за регулация и застрояване за нов УПИ Х-545 „за жс", кв. 151а, м. „с. Лозен", район „Панчарево".

Решение № 525 от 26.07.2018 година

За пълноправно членство в POLIS (Мрежа от Европейски градове и региони за иновативни транспортни решения) и заплащане на годишен членски внос.

Решение № 524 от 26.07.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза па Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВG05М20Р001-1.001-0001-С01/28.02.2018 г., сключен между Регионален исторически музей - София и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ”.

Решение № 523 от 26.07.2018 година

За: отмяна на Решение № 14/24.01.2013 г. и утвърдените с него Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри по повод 17 май - Ден на Българския спорт
и за: утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи, Олимпийски игри и международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс и международни турнири, по повод 17 май - Ден на Българския спорт и формуляр - искане за предоставяне еднократна стипендия. 

Приложение

Решение № 522 от 26.07.2018 година

За актуализиране на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап - Градско първенство за град София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученически игри, утвърдени с Решение № 452/14.07.2016 г. на СОС.

Приложение № 1

Решение № 521 от 26.07.2018 година

За учредяване на ежегодна парична награда на кмета на Столична община в размер на 2 000 лв. за ученик от столично училище (държавно, общинско, частно) с изявени дарби.

Решение № 520 от 26.07.2018 година

За приемане допълнително включване на ученическа кампания „Лятна академия” в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2018 година.

Решение № 519 от 26.07.2018 година

За допълнение на Решение № 808 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет за откриване на самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие за кариерно ориентиране и консултиране (ЦПЛР-КОК- София).

Решение № 518 от 26.07.2018 година

За утвърждаване на Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа” на Столична община за 2019 година.

Приложение № 1

Решение № 517 от 26.07.2018 година

За изменение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове” (Приет с Решение № 635 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., изм. - Решение № 27 по Протокол № 4 от 3.12.2015 г.). 

Приложение А и Б

Решение № 516 от 26.07.2018 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2018 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение № 1

Решение № 515 от 26.07.2018 година

За подписване от Столична община на частична гаранция по дългосрочен дълг на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Решение № 514 от 26.07.2018 година

За откриване на нова социална услуга в общността - „Кризисен център” (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност.

Решение № 513 от 26.07.2018 година

За откриване на нова социална услуга в общността - „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" „Светлини” на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.