Решение № 712 от 11.10.2018 година

За предоставяне за управление на сграда - предназначена за детска ясла на Столична община - Район „Илинден” и отмяна на Решение № 374 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 711 от 11.10.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 710 от 11.10.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план чрез придобиване на общински имоти с идентификатор 02659.2193.3233 с площ 43 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3236 с площ 29 кв.м., находящи се в гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски”.

Решение № 709 от 11.10.2018 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1/2 идеална част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2196.268, находящ се в гр. София, Район „Банкя”.

Решение № 708 от 11.10.2018 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ относно урегулиран поземлен имот I-709 от кв. 20 на с. Лозен.

Решение № 707 от 11.10.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.270, съставляващ УПИ IX-270, кв. 10, находящ се във в.з. „Беликата”, с. Панчарево, Район „Панчарево”.

Решение № 706 от 11.10.2018 година

За промяна в характера на собствеността от публична в частна на общински имот, находящ се в Район „Панчарево”, с. Казичене, кв. 20а.

Решение № 705 от 11.10.2018 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1383.733, с площ 351 кв.м., за който е отреден УПИ XI-733, кв. 88, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б”, ул. „Екзарх Стефан” № 37, срещу обезщетение с равностойни обекти.

Решение № 704 от 11.10.2018 година

За съгласие за премахване на съществуваща едноетажна пристройка и строителство на нова триетажна сграда в същия терен за нуждите на Център за подкрепа за личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование „София”, находящ се на ул. „Свети Никола Нови” № 22, Район „Надежда” на Столична община.

Решение № 703 от 11.10.2018 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище „РОМСКИ ТАЛАНТИ - 2016” и на Сдружение Народно читалище „МАНУШ РОМАНОВ 2010” върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 702 от 11.10.2018 година

За одобряване на проект за ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXIV-36 и изменение на плана за улична регулация между о.т. 23а - о.т. 21, кв. 3, м. „с. Мировяне”; поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48393.4988.906, 48393.4988.36 и 48393.4988.1032 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър" за създаване на нови УПИ ХХIV-36 - „за жилищно строителство", УПИ XXIX-906 - „за жилищно строителство" от кв. 3 и създаване на нова задънена улица по о.т. 23в - о.т. 23г по плана на с. Мировяне, район „Нови Искър", Столична община.

Решение № 701 от 11.10.2018 година

За разрешаване изработването на подробен устройствен план - планизвадка за изменение на план за улична регулация от о.т. 717 - о.т. 497 - о.т. 498 до о.т. 499; от о.т. 497 до о.т. 718, прилежаща на квартали 1, 6, 9 и 10, м. „с. Кокаляне" с план-схема част „Водоснабдяване" и свързаното с това ИПР на УПИ VIII „за Д.З.С., кв. 9 и парцеларен план за трасе на нов външен водопровод от напорен резервоар „Кокаляне" в ПИ с идентификатор 37914.6803.61 през ПИ с идентификатор 37914.6803.97 през ПИ с идентификатор 37914.6806.123 до о.т. 717 при кв. 10, м. „с. Кокаляне", район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 700 от 11.10.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ I-2643 „за жилищно строителство” (ПИ с идентификатор 68134.1500.2643), кв. 12, м. ж.к. „Дружба 1 - I и II част”, Район „Искър”, представляващ неразделна част от ПУП - ПЗ на м. ж.к. „Дружба 1 - I и II част”, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС.

Решение № 699 от 11.10.2018 година

За отмяна на Решение № 798 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-4.001-0104-С01 от 05.10.2017 г., за проект "Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община", одобрен за финансиране по Оперативна програма "РЧР" 2014 г.-2020 г.

Решение № 698 от 11.10.2018 година

За изменение на Решение № 705/23.10.2014 г. на СОС - увеличаване средствата за финансиране на „Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци” - местна дейност.

Решение № 697 от 11.10.2018 година

За допълнение на Решение № 182/05.04.2018 година на Столичния общински съвет, относно промяна на наименования на социални услуги.

Решение № 696 от 11.10.2018 година

За изменение на Решение № 383/28.10.2004 г., изм. с Решение № 653/23.10.2008 година и Решение № 182/05.04.2018 година на Столичния общински съвет относно „Кризисен център” (с приоритет деца, пострадали от насилие) и Център за работа с деца на улицата.

Решение № 695 от 27.09.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Театър „Ателие 313” върху имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - помещение за клуб.

Решение № 694 от 27.09.2018 година

За определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2018 година на „Диагностично-консултативен център XXX - София” ЕООД.

Решение № 693 от 27.09.2018 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие” (Walk the Global Walk), финансиран пo Програма Europe Aid на Европейската комисия.