Решение № 432 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на Район „Нови Искър” - с. Локорско.

Решение № 431 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на Район „Нови Искър” - с. Световрачене.

Решение № 430 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на Район „Нови Искър” - с. Негован.

Решение № 429 от 28.06.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост.

Решение № 428 от 28.06.2018 година

За учредяване в полза на „Фондация за социална промяна и включване” на безвъзмездно право на ползване върху общински имот - наблюдавано жилище „Дом възможност”, находящо се в ж.к. ”Люлин”, бл. 105, вх. Г, ет. 1, ап. 80.

Решение № 427 от 28.06.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XII-216, 723, кв. 520, м. ”Овча купел - кв. 50”, Район „Овча купел”.

Решение № 426 от 28.06.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Саша Попов” № 16, Район „Витоша”, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1940.1241 (без построената в имота сграда).

Решение № 425 от 28.06.2018 година

За прилагане на план за регулация за УПИ V-587, кв. 41, м. „в.з. Симеоново - Драгалевци III част”, Район „Витоша”.

Решение № 424 от 28.06.2018 година

За прилагане на план за регулация за УПИ IX-589, кв. 41, местност „в.з. Симеоново - Драгалевци - III част", Район „Витоша”.

Решение № 423 от 28.06.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Стар Беловодски път” № 42, Район „Витоша”.

Решение № 422 от 28.06.2018 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на действащия подробен устройствен план за УПИ XV-204 от кв. 14, местност в.з. „Киноцентър - I част” по плана на гр. София.

Решение № 421 от 28.06.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на подробен устройствен план за промяна на границите на УПИ III „За районен подцентър”, кв. 9, ж.к. ”Дружба 2”.

Решение № 420 от 28.06.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.

Решение № 419 от 28.06.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване производството по одобряване на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) на местност „Надежда 4”, в частта за УПИ IV-876 - „за ЖС”, кв. 82, Район „Надежда” - Столична община.

Решение № 418 от 28.06.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПУП - ИПРЗ за нови УПИ XXVII-603, 2045 „за ОО” и УПИ XXVIII-603, 2045 „за ОО”, кв. 2, местност „НПЗ Илиянци - запад”, кв. „Илиянци”, Район „Надежда” - Столична община.

Решение № 417 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от терен в имот - публична общинска собственост, сградата на районната администрация на СО - Район „Илинден”.

Решение № 416 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в Район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, представляващ имот - помещение - бивше кино „Аврора”, с обща застроена площ от 496,06 кв.м., актуван с АОС № 1051/11.04.2006 г. на СО, Район „Илинден”.

Решение № 415 от 28.06.2018 година

За кандидатстване на Район „Красна поляна", Столична община с проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достьпа до образование в Столична община - район „Красна поляна” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1 и одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по проекта: Народно читалище „Стоянка Соколова - 1999”, кв. „Факултета”, 92 ОУ „Димитър Талев”, 123 СУ „Стефан Стамболов”, 135 СУ „Ян Амос Коменски".

Решение № 414 от 28.06.2018 година

За сключване на окончателен договор с „НИКОН НК” ЕООД, ЕИК 121127450 за прехвърляне на собствеността на общински имот с проектен идентификатор 68134.1005.261, представляващ реална част от УПИ XII за КОО от кв. 133, м. „Красно село - Плавателен канал”.

Решение № 413 от 28.06.2018 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3286, м. ”Кръстова вада”, с площ от 1269 кв.м. собственост на частно лице, попадащ в улична регулация между кв. 8 и кв. 12, м. ”Кръстова вада”.