Решение № 797 от 08.12.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.-002- 0214-C01, № по ИСУН: BG05M9ОP001-2.-002-0214-С01 между Столична община - Район „Красна поляна” и Министерството на труда и социалната политика.

Решение № 796 от 08.12.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане с издател Район „Красна поляна” - СО, обезпечаващ авансово плащане по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в СО - Район „Красна поляна” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”.

Приложение

Решение № 795 от 08.12.2016 година

За одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект ”Заедно към по-добро” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Приложение

Решение № 794 от 08.12.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане с издател Район „Оборище” - СО, обезпечаващ авансово плащане по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в СО - Район „Оборище” с peг. № BG05FMOP001-3.002-0138-С01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”.

Приложение

Решение № 793 от 08.12.2016 година

За отмяна на Решение № 566 по Протокол № 86 от 23.07.2015 година на Столичен общински съвет, влязло в сила от 01.01.2016 г., за именуване на безименна улица в Район „Оборище” с името ,,Конрад Аденауер”.

Решение № 792 от 08.12.2016 година

За поставяне на паметна плоча на Атанас Маргаритов, български диригент.

Решение № 791 от 08.12.2016 година

За поставяне на паметна плоча на Тодор Чипев - български издател.

Решение № 790 от 08.12.2016 година

За изменение на Решение № 577 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС за учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на подземни и наземни паркинги.

Решение № 789 от 08.12.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 788 от 08.12.2016 година

За създаване на допълнително направление „Зелена София” в годишната програма на Асоциация за развитие на София и увеличаване на бюджета.

Приложение

Решение № 787 от 08.12.2016 година

За приемане на Стратегия за младите хора на Столична община 2017- 2027 година.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 786 от 08.12.2016 година

За даване на съгласие „Център за психично здраве - Проф. Никола Шипковенски” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой апарат за електроконвулсивна терапия.

Решение № 785 от 08.12.2016 година

За увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение - Света София” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3

Решение № 784 от 08.12.2016 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 564 от 28.07.2016г. на Столичен общински съвет.

Решение № 783 от 08.12.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XIV-1528, 1734, 1844, 1606, 5064, за жил. строителство, кв.279, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 - о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т. 176 - о.т.24б - о.т.166а - о.т.172 - о.т.171 - о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 782 от 08.12.2016 година

За изменение на план за регулация на УПИ VII-1602-„за спорт и озеленяване" и УПИ VIII-1602-„за спорт и озеленяване", кв.5, м. „Борисова градина-Погребите-I част", район „Лозенец", представляващо неразделна част от изменението на плана за регулация на м. „Борисова градина - Погребите - I част", одобрено с Решение на СОС № 481 по протокол № 85 от 09.07.2015 г., т. 63.

Решение № 781 от 08.12.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 780 от 08.12.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 779 от 08.12.2016 година

За участие на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика” по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.

Решение № 778 от 08.12.2016 година

За проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници”.