Решение № 177 от 25.02.2016 година

За приемане на промени в общата численост и структура на общинската администрация на Столична община и на районните администрации на Столична община.

Приложения

Решение № 176 от 11.02.2016 година

За изменение на Решение № 89 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на Столичния общински съвет, за придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план в обект „Северна скоростна тангента”, за доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район „Надежда”.

Решение № 175 от 11.02.2016 година

За отмяна на Решение № 92 по Протокол № 5 от 17.12.2015 година на Столичния общински съвет.

Решение № 174 от 11.02.2016 година

За реконструкция на спортно игрище и изграждане на площадка за фитнес на открито, находящ се на територията на СО - Район „Изгрев” - УПИ I - за ОЖС, кв.20, м. „Дианабад”, гр.София, терен частна общинска собственост, съгласно АОС № 2573/04.12.1998 година.

Решение № 173 от 11.02.2016 година

За даване на съгласие за приемане на дарение от Фондация „Домус”, на експериментална жилищна сграда от морски контейнери.

Приложение № 1

Решение № 172 от 11.02.2016 година

За поставяне на паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Решение № 171 от 11.02.2016 година

За утвърждаване на Бизнес - план на „Топлофикация - София” ЕАД за 2016 година.

Приложение

Решение № 170 от 11.02.2016 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.

Решение № 169 от 11.02.2016 година

За отмяна на Решение № 378 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на СОС.

Решение № 168 от 11.02.2016 година

За изменение и допълнение на Решение № 87 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на Столичен общински съвет.

Приложение

Решение № 167 от 11.02.2016 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност.

 

Решение № 166 от 11.02.2016 година

За прекратяване дейността на „Диагностично-консултативен център Х-София” ЕООД чрез ликвидация.

Решение № 165 от 11.02.2016 година

За даване на съгласие управителят на ”Диагностично- консултативен център XII-София” ЕООД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД /ФУГРС/ за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.

Решение № 164 от 11.02.2016 година

За отпускане безлихвен заем от Столична община на „Медицински център I - Банкя” ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 163 от 11.02.2016 година

За одобряване на проект за ПУП за м. кв. "Обеля", ИПРЗ за УПИ XXIX-2112-„за ЖС, УПИ III-„жилищно строителство и магазини", УПИ ХХIII-„ветрозащитен пояс" от кв. 5; УПИ XXI-953, XXIII-„ветрозащитен пояс" от кв.5б, улици по о.т. 66а-37г-37д-37е-37ж-37а- 37к; по о.т. 37е-37и; отпадане на задънена улица по о.т. 37б-37в за поземлен имот с идентификатор 68134.2817.2112, район „Връбница".

Решение № 162 от 11.02.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IX-1487, 2439, 2438, 2440, 3605-„за ж.с.” кв.279, м. „Студентски град”, Район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.„Студентски град", в граници: улица от о.т.214- о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 - о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т. 176 - о.т.24б -о.т. 166а - о.т. 172 - о.т. 171 - о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 161 от 11.02.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация на улица при о.т.300н и план за регулация - за откриване на нова задънена улица от о.т.300н до о.т.310 за създаване на нови УПИ: VI-375, VII-660, VIII-661, IX-662, Х-657, XI-658, XII-659, XIII-за инженерно- техническа инфраструктура, кв.22-а, м. „Детски град-Панчарево” и план- схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, Район „Панчарево”.

Решение № 160 от 11.02.2016 година

За участие на Столична община като партньор в реализиране на проект „Къща за литература и превод в София”.

Приложение

Решение № 159 от 11.02.2016 година

За подготовка за изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр.София” от страна на Столична община.

Решение № 158 от 11.02.2016 година

За освобождаване от отговорност на Йордан Григоров Василев - изпълнявал длъжността изпълнителен директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД.