Решение № 297 от 14.04.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на улица за откриване на задънена улица от о.т.26д до о.т.26и и отреждане на нов УПИ VII-1605, 2701, за складове и офиси - План за застрояване за новосъздаден УПИ VII- 1605, 2701, за складове и офиси, кв.1б, местност „с. Казичене - стопански двор", район „Панчарево".

Решение № 296 от 14.04.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м.„Надежда 2а и 2б", кв.239, УПИ II-7, 8, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а" в граници: от о.т.80 - о.т.207 -о.т.210 - о.т.215 до о.т.33; от о.т.33 до о.т.35; от о.т.35 до о.т.51; от о.т.51 до о.т.80 и м. „Надежда част 2б" в граници: от о.т.80 до о.т.14; от о.т.14 до о.т.33; от о.т.33-о.т.215-о.т.210-о.т.207-о.т.80, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 295 от 14.04.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м. „кв. „Овча купел", кв. 40а, нови УПИ III-4339.2508 и УПИ XIX-4339.802, нова задънена улица от о.т.304г до о.т.304д, район „Овча купел".

Решение № 294 от 14.04.2016 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на м. „Волуяк", кв.6, УПИ ХI-„за ресторант", ХII-„за озеленяване и спорт", XIII-1522, обособяване на нови УПИ ХIV-233-„за ОО" и УПИ ХV-„за озеленяване", задънена улица по о.т.49б-49в, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.233, район „Връбница".

Решение № 293 от 14.04.2016 година

За: 1. Отмяна на т. 2 от разпоредителната част на Решение № 521 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на СОС, с което е поправена очевидна фактическа грешка и е допълнен диспозитива на Решение № 405 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС;
2. Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 2 от диспозитива на Решение № 405 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС за обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост, съгласно чл.6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти-частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Път II-18 „Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300, находящи се на територията на район „Връбница", район „Люлин" и район „Надежда". 

Решение № 292 от 14.04.2016 година

За прекратяване производството по одобряване на ПУП-ПРЗ на м. „Студентски град", одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/ 17.06.2010 година на Столичен общински съвет, в частта относно УПИ I-2085,1742,1743, УПИ III-2320, УПИ IV-4058, УПИ V-3473, УПИ VII- 1502,3285, УПИ VIII-3315, УПИ XII-2703 кв.162.

Решение № 291 от 14.04.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VIII-110,664,749-„за коо" , кв. 11, м. „Младост 2", район „Младост", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2", одобрен с Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.

Решение № 290 от 14.04.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-38, 5791 -за КОО, кв. 7, м. „Младост 2" , район „Младост", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2", одобрен с решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.

Решение № 289 от 14.04.2016 година

За разрешаване изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Базова станция на „Теленор България" ЕАД, заедно със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени и контейнери за телекомуникационно оборудване в поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215", землище на с. Владая, район „Витоша" в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 288 от 14.04.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ IX-543 за създаване на нови УПИ IX-543 и XVII-543 и изменение на уличната регулация на задънена улица от о.т.138 до о.т.139 за продължаването й до о.т.139а, кв.35, м. „в.з. „Симеоново- Драгалевци-3ч.", район "Витоша", Столична община.

Решение № 287 от 14.04.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на IХ-240,общ.-„за ЖС", кв. 322, м. „ж.к. Борово", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово", одобрен с Решение № 404 по протокол № 43, т.46 от 18.07.2013 год. на СОС.

Решение № 286 от 14.04.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XV-177, 178, кв. 306, м. „Красно село - Плавателен канал - Север", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село - Плавателен канал - Север" в граници: бул. "Тодор Каблешков", бул. "Братя Бъкстон", бул. "Цар Борис III", бул. "Гоце Делчев" и бул. "Ген. Стефан Тошев", район "Красно село", одобрен с Решение № 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на СОС.

Решение № 285 от 14.04.2016 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Орешковица - Джерджов дол”, Район „Панчарево”.

Решение № 284 от 14.04.2016 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.

Решение № 283 от 14.04.2016 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 282 от 14.04.2016 година

За продължаване срока на ликвидация на ”Медицински център IV - София” ЕООД - в ликвидация и отпускане на средства, за погасяване задължения на дружеството.

Решение № 281 от 14.04.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализация на проект „Физкултурен салон към 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, УПИ I-за основно училище и трафопост”, кв.76, м.”ГГЦ Зона В-16”, Район „Сердика”.

Решение № 280 от 14.04.2016 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 279 от 14.04.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 278 от 14.04.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.