Решение № 437 от 23.06.2016 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност на:

  • 86 ОУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Брезова гора” № 2, с.Владая, Район „Витоша”;
  • 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев”, ул. ”Ген.Суворов” № 36, кв.Павлово, Район „Витоша”

Решение № 436 от 23.06.2016 година

За откриване на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Илинден- София”, на свободен нежилищен имот - спортна зала - публична общинска собственост с площ от 287.62 кв.м., находяща се на територията на Район „Илинден”.

Решение № 435 от 23.06.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 434 от 23.06.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 433 от 23.06.2016 година

За изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 година.

Решение № 432 от 23.06.2016 година

За избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност: „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД, „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД, „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София град” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, „Център за психично здраве „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД.

Решение № 431 от 23.06.2016 година

За даване разрешение на Втора специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД за сключване на извънсъдебна спогодба, с която се признава задължение по гр.д. № 744/ 2015 година на Софийски апелативен съд за причинени неимуществени вреди. 

Приложение № 1

Решение № 430 от 23.06.2016 година

За възстановяване на средства по проект „Създаване на ефективни механизми за мониторинг и контрол при подготовката и изпълнението на плана за развитие на Столична община 2014-2020 година” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 2007-2013 година.

Решение № 429 от 23.06.2016 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м. „Летищен комплекс-София”, кв.2, съществуващ УПИ ХVII-„за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни системи, трафопост и митница” за създаване на нови УПИ: XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, нови задънени улици от о.т.17д - о.т.17ж - о.т.17з - о.т.17и до о.т.17с; от о.т.17к - о.т.17р до о.т.17п; от о.т.17р до о.т.17у; от о.т.17и - о.т.17к - о.т.17л - о.т.17м - о.т.17х до о.т.17ш; от о.т.17л до о.т.17т; от о.т.17м - о.т.17н до о.т.17о; от о.т.16 - о.т.16а до о.т.16ж; от о.т.16а - о.т.16б - о.т.16в - о.т. 16г - о.т.16д до о.т. 16е, Район „Слатина”.

Решение № 428 от 23.06.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-2860-„за коо”, кв.155, м. „Студентски град”, Район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575- о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465- о.т.405-о.т. 13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а- о.т.172-о.т.171- о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 427 от 23.06.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация (ИПР) за м. НПЗ ”Илиянци-изток”, кв.1, УПИ V-„за озеленяване”, кв.1a, УПИ I-„за озеленяване”, улица по о.т.2а- 2б-2в-2г-2д и план за регулация (ПР) за улица по о.т.2д-2е, Район „Сердика”.

Решение № 426 от 23.06.2016 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за кв.15, местност „в.з. Бистрица-разширение”, изменение на границите на кв.15, изменение на улица между о.т.552 и о.т.553 за откриване на задънена улица от о.т.553а - о.т.553е до о.т.553ж и от о.т. 553е до о.т.553и, изменение на границите на УПИ IV-за озеленяване, отреждане на нови УПИ XXV-89, XXVI-87, XXVII-87, XXVIII-3, XXIX-88 и план за застрояване за нови УПИ XXV-89, XXVI-87, XXVII-87, XXVIII-3, XXIX- 88, кв.15, местност „в.з. Бистрица-разширение”, Район „Панчарево”.

Решение № 425 от 23.06.2016 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ XLIV - за озеленяване за създаване на нов УПИ XLIV - 952 - за ж.с. по границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1942.952 и нов УПИ LII - за инженерна инфраструктура от кв.50, изменение на улична регулация на локално платно от о.т.525г до о.т.525е за създаване на нова улица (локал) от о.т.525ж - о.т.525е - о.т.525з - о.т.525и - о.т.524в - о.т.524б до о.т.524а и свързаното с това изменение на улица от о.т.524 до о.т.525ж и изменение на плана за регулация на УПИ VIII-983,985; План за застрояване за нов УПИ XLIV - 952 - за ж.с. от кв.50, м. „кв. Бояна”, Район „Витоша”.

Решение № 424 от 23.06.2016 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2016 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение № 1

Решение № 423 от 23.06.2016 година

За приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2015 година.

Решение № 422 от 23.06.2016 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2015 година и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Решение № 421 от 23.06.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Проект Еразъм +КД1 ”Стремеж към качество в образованието” - рег.№ 2016-1-BG01-02295242.

Решение № 420 от 23.06.2016 година

За закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Петко Р. Славейков” и разкриване на Дом за стари хора „Надежда”.

Решение № 419 от 23.06.2016 година

За допълване наименованието на социална услуга, разкрита с Решение № 368 от 11.06.2009 година на Столичен общински съвет.

Решение № 418 от 23.06.2016 година

За промяна срока по чл.18 от Правилата на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, приети с Решение № 416 по Протокол № 84, точка 53 от 25.06.2015г. на Столичен общински съвет и финансиране на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки за 2016 година.