Решение № 677 от 29.09.2016 година

За преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2016 година.

Решение № 676 от 29.09.2016 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016 г." в Раздел IХ-„Инфраструктурни обекти от първостепенно значение за Столична община, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на имоти - частна собственост с изплащане на обезщетения със средства от бюджет 2016 г.”, приета с Решение № 312 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 675 от 29.09.2016 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г., изм. и доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., Решение № 746 по Протокол № 53 от 3.12.2009 г., Решение № 662 по Протокол № 78 от 2.12.2010 г., Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. с Решение № 616 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г. на Столичния общински съвет.

Приложения №1.1 и №1.7
Приложения №1.12 и №1.14
Приложение №1.15
Приложения №2.1 и №2.5
Приложения №2.10, №2.12 и №2.13

Решение № 674 от 29.09.2016 година

За приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.).

Решение № 673 от 29.09.2016 година

За изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решeние № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.). 

Решение № 672 от 16.09.2016 година

За присъждане на почетния знак на Столична община на Вельо Стоянов Горанов.

Решение № 671 от 16.09.2016 година

За обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на Народно Читалище „Светлина-1928”, с.Лозен.

Решение № 670 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.

Решение № 669 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.

Решение № 668 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.

Решение № 667 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.
 

Решение № 666 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.

Приложение

Решение № 665 от 16.09.2016 година

За възмездно придобиване от Столична община на ограничено вещно право - сервитут за водопрекарване в обществена полза - преминаване на водопроводна мрежа, публична общинска собственост, от собствениците на поземлени имоти в землището на с.Мрамор, съобразно действащ парцеларен план, във връзка с изграждане на обект „Път II-18 „Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр.София и с.Мрамор”.

Решение № 664 от 16.09.2016 година

За определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1979.67, м.”Породин”, кв.109, кв.”Драгалевци - разширение - юг”, Район „Витоша” - СО, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на собственост по реда на §4 от Предварителните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/.

Решение № 663 от 16.09.2016 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект - публична общинска собственост, находящ се в гр.София, Район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, първи етаж на сградата на 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков”, АОС No 578/08.05.2000 година.

Решение № 662 от 16.09.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.

Решение № 661 от 16.09.2016 година

За отдаване под наем на едноетажна сграда - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.

Решение № 660 от 16.09.2016 година

За обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1202.449, който е част от УПИ I - за жс, магазини, сладкарница, подземни гаражи и трафопост, кв.8, м. ж.к. „Разсадника - Бежанци”.

Решение № 659 от 16.09.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години чрез провеждане на конкурси по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, на обособени части от общински имоти - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти по утвърдени на 19.01.2016 г. схеми от Главния архитект на Столичнаобщина.

Решение № 658 от 16.09.2016 година

За издигане на скулптурен монумент „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” в двора на ЧСОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", с.Иваняне, Район „Банкя”, община София.