Решение № 221 от 16.05.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 222 от 16.05.2013 година

За промяна на бюджета на Столична община за първото тримесечие на 2013 година.


Решение № 223 от 16.05.2013 година

За създаване на общинско предприятие ”Столично предприятие за третиране на отпадъци”.


Решение № 224 от 16.05.2013 година

За участие на Столична община в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще”.


Решение № 225 от 16.05.2013 година

За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.


Решение № 226 от 16.05.2013 година

За приемане на статут на рок и блус фестивал „Цвете за Гошо”.


Решение № 227 от 16.05.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 5355.1026 и 5319.3 и ИПР на улица от о.т.780-о.т.784, м. кв. „Гниляне” - Район „Нови Искър”.


Решение № 228 от 16.05.2013 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 година на поземлени имоти с идентификатори 14831.6518.1, 14831.6518.2, 14831.6518.3, 14831.6518.4, 14831.6518.5, 14831.6518.6, 14831.6518.7, 14831.6518.8, 14831.6518.9, 14831.6518.10, 14831.6518.11, 14831.6518.12, 14831.6518.13 по КККР на с.Герман, местност „в.з. Врана-Герман- разширение”, Район „Панчарево”.


Решение № 229 от 16.05.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 230 от 16.05.2013 година

За отмяна на Решение № 48 по Протоктол № 82/27.01.2011 година и Решение № 566 по Протокол № 96/15.09.2011 г. на СОС и даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център VIII-София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 231 от 16.05.2013 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център VI-София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 232 от 16.05.2013 година

За даване на съгласие управителят на ”Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.


Решение № 233 от 16.05.2013 година

За откриване процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност на „Център за кожно - венерически заболявания” ЕООД.


Решение № 234 от 16.05.2013 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2013 г.


Решение № 235 от 16.05.2013 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2013 г. редовно общо събрание на акционерите.


Решение № 236 от 16.05.2013 година

За поставяне на паметник на донорите в България.


Решение № 237 от 16.05.2013 година

За именуване на безименни улици на територията на Район „Панчарево”.


Решение № 238 от 16.05.2013 година

За именуване на безименна улица в Район „Връбница” с името Никола Зозиков.


Решение № 239 от 16.05.2013 година

За преименуване на улица „Класова борба”, находяща се в град София, Район ”Люлин”.


Решение № 240 от 16.05.2013 година

За отмяна на Решение № 360 по Протокол № 29, т. 31 от 14.10.2004 г. и допълване на Решение № 164 по Протокол № 37, т. 29 от 28.03.2013 г. на Столичен общински съвет.