Решение № 742 от 27.11.2008 година

За изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация на м. „Летищен комплекс - София”, кв. 2, УПИ ХІ - „за писти, пътеки за регулиране и съоръжения за безопасност” и ХХІІІ - „ограничителна (резервирана) 400 метрова зона за безопасност на полетите”; кв. 2а, УПИ І- 344 - „за складово-производствена база и офиси”; улици : по о.т. 41г- 41д- 41е- 41ж- 41з- 41и; по о.т. 42в- 42г- 42д- 42е- 42ж- 42з- 42и и част от Околовръстен път по о.т. 42к- 42н- 42о- 42с- 42х; по о.т. 42л- 42м- 42п- 42р- 42у- 42ф.


Решение № 743 от 27.11.2008 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на общински нежилищен имот, находящ се в бл. 36, ж.к. "Дианабад", партер, с площ 140,61 кв.м., актуван с АОС № 460/1997 г. на район "Изгрев".


Решение № 744 от 27.11.2008 година

За конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ III - „за ЖС”, кв. 85, м. „Бул. Станке Димитров”.


Решение № 745 от 27.11.2008 година

За предоставяне за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане на сграда на бивша детска ясла №  67 – ж.к. "Свобода", район „Надежда”.


Решение № 746 от 27.11.2008 година

За отпускане на средства за закупуването на реквизит - народни носии за фолклорните групи на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” - район "Връбница".


Решение № 747 от 27.11.2008 година

За процедура по § 6 и §  8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот XII-409 от квартал № 24 по плана на град Нови Искър, квартал „Курило”, находящ се в град София, район „Нови Искър”, собственост на Тинка Радойкова Панайотова.

Заповед № РД-561-28 от 30.01.2009 г.


Решение № 748 от 27.11.2008 година

За предоставяне на средства за неотложна операция на Йоана Людмилова Йорданова, гр. Нови Искър, ул. „Поп Боне Найденов”.


Решение № 749 от 27.11.2008 година

За откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ ІІ, отреден за „къмпинг” от квартал № 54, местност „Зона за отдих”  по плана на с. Панчарево.


Решение № 750 от 27.11.2008 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерството на труда и социалната политика на три помещения, които са част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево”, с. Панчарево - Зона за отдих, кв. 29, УПИ III - за МВР и административна сграда, АОС № 2438/2004 г.

Заповед № РД-46-3 от 18.02.2009 г.


Решение № 751 от 27.11.2008 година

За процедура по чл.17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.


Решение № 752 от 27.11.2008 година

За определяне на член на Съвета за управление на СОПФ.


Решение № 753 от 27.11.2008 година

За Договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма "INEKON GROUP a. s.".


Решение № 754 от 27.11.2008 година

За поправка на фактическа грешка в Решение № 567 по Протокол № 20 от 25.09.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 755 от 11.12.2008 година

За увеличаване на средната брутна работна заплата в дейност 524 „Домашен социален патронаж”.


Решение № 756 от 11.12.2008 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община, приета с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г., изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.


Решение № 757 от 11.12.2008 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 128 „Феникс”, находяща се на ул. „Суходолска” № 2, Западен парк, район "Красна поляна" в Обединено детско заведение № 128 „Феникс” с адрес ул. „Суходолска” № 2, Западен парк, район "Красна поляна" и предоставяне на ОДЗ № 128 "Феникс" на недвижим имот и двуетажна сграда – публична общинска собственост, АОС № 17/26.02.1997 г., находящ се на ул. „Суходолска” № 2, Западен парк, до бл. 110, кв. 18, пл. № 201 (бивша детска ясла № 32).


Решение № 758 от 11.12.2008 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване тричленното семейство на Тодорка и Ангел Сухаревски.


Решение № 759 от 11.12.2008 година

За приемане на Правила за работа по „Програма за европейски проекти и развитие на гражданското общество”.


Решение № 760 от 11.12.2008 година

За изваждане на обект от Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г.


Решение № 761 от 11.12.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.