Решение № 462 от 24.07.2008 година

За определяне на експерт - счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.


Решение № 463 от 24.07.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземание във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.


Решение № 464 от 24.07.2008 година

За одобряване на годишния финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за 2007 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите.


Решение № 465 от 24.07.2008 година

 За учредяване безвъзмездно право на ползване на „Чистота – Искър” ЕООД върху вещи – частна общинска собственост.


Решение № 466 от 24.07.2008 година

За кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, с проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т. ч. мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на социални заведения на територията на СО” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 2 „Социална инфраструктура”.


Решение № 467 от 24.07.2008 година

За разкриване на 48 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.


Решение № 468 от 24.07.2008 година

За съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.


Решение № 469 от 24.07.2008 година

За продължаване срока на договора за предоставен за ползване един брой микробус марка „Фолксваген Крю Каб Трък”, 5+1 места, за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – гр. София, ж. к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30.


Решение № 470 от 24.07.2008 година

За осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лева за реализация на проект на Сдружение „Деца и юноши”.


Решение № 471 от 24.07.2008 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ IV – 378, 382, кв. 738 а, по плана на гр. София, м. „ГГЦ-Зона Г-13-юг” и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на ПИ 378 с площ 304 кв. м. и ПИ без планоснимачен номер с площ 40 кв. м.


Решение № 472 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ІІІ – общ., отреден за „обществено обслужване” от квартал № 75А, местност булевард „Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32” по плана на град София, находящ се в град София, район „Триадица”.

Отменено като незаконосъобразно с решение на ВАС по АХД № 11824/2009 г.


Решение № 473 от 24.07.2008 година

За процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот VІ – 411 от квартал 8 в местност „Красно село – Стрелбище” по плана на град София, район „Красно село”.

Отменено като незаконосъобразно с решение на ВАС по АХД № 3028/2009 г.


Решение № 474 от 24.07.2008 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XII-547 А, от кв. № 63, м. кв. „Бояна” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша”.


Решение № 475 от 24.07.2008 година

За процедура по §6 и §8, ал. 2, т. 1 и ал.3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХХІV-1155 и поземлен имот, с пл.№ 1103А, отреден за улица – тупик от кв. № 22, м. вилна зона „Драгалевци – ІІ част” по плана на гр.София, намиращи се в гр.София,  район „Витоша”.


Решение № 476 от 24.07.2008 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ ІІ-за трафопост, кв. 20, м.”Овча Купел”, район „Овча купел”.


Решение № 477 от 24.07.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 34, местност „Връбница – ІІ-ра част”.


Решение № 478 от 24.07.2008 година

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 479 от 24.07.2008 година

За промяна в организационната структура на район „Нови Искър”.


Решение № 480 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонти в сградите на СМГ „П.Хилендарски”, Първа Английска езикова гимназия и „ІV-та Софийска вечерна гимназия” ул. „Дунав” № 30 – район „Оборище”.


Решение № 481 от 24.07.2008 година

За  финансиране със средства от СОПФ направление „Зелена система, околна среда и земеползване” на обекти на територията на район „Слатина”.